W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Akcje, udziały - pozostałe
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
 • BUDŻETY JST
  • Biegli księgowi, rewidenci
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżet powiatu
   • Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
   • Budżet powiatu - pozostałe
   • Budżet zbiorczy powiatu i jego zmiany
   • Deficyt budżetu powiatu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu powiatu
   • Plany finansowe powiatowych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Realizacja budżetu powiatu
    • Harmonogramy, sprawozdania z realizacji budżetu (miesięczne, kwartalne, półroczne)
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu powiatu
  • Budżet województwa samorządowego
   • Absolutorium z wykonania budżetu województwa
   • Budżet województwa samorządowego - pozostałe
   • Budżet zbiorczy województwa sam. i jego zmiany
   • Deficyt budżetu województwa
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu województwa sam.
   • Plany finansowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu województwa sam.
  • Budżety JST - pozostałe
  • Budżety związków komunalnych
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału
    • Odsetki od środków finansowych JST
    • Odsetki od udzielonych pożyczek
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
    • Dochody ze spółek i udziałów
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
    • Wpłaty samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Planowanie i realizacja środków pozabudżetowych
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Obsługa kasowa
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za korzystanie z wysypisk i spalarni śmieci
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Czas pracy, wymiar zajeć - pozostałe
  • Obowiązkowy wymiar zajeć logopedów
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
  • Rozkład czasu pracy w urzędzie
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje celowe na realizację rządowych zadań zleconych
  • Udzielanie pomocy de minimis
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
 • EKWIWALENTY
  • Ekwiwalenty dla członków OSP
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
  • Wzory formularzy i druków własnych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusz Gospodarki Gruntami (FGG)
   • Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK)
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - gminny, powiatowy (GFOŚiGW, PFOŚiGW)
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - narodowy
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wojewódzki (WGOŚiGW)
   • Fundusze - pozostałe
  • Fundusze celowe i specjalne
   • Fundusze specjalne i celowe - pozostałe
   • Fundusze specjalne i celowe - sprawozdania roczne
  • Fundusze pomocowe
  • Subwencje
   • Subwencje - pozostałe
   • Subwencje wyrównawcze z budżetu państwa
   • Subwencje z budżetu państwa
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  • Ewidencja gruntów i budynków
  • Geodezja i kartografia - pozostałe
  • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
  • Zasób geodezyjny i kartograficzny
   • Ewidencja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Nielegalne wysypiska i składowiska (likwidacja)
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Umieszczanie reklam
   • Umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - schroniska dla bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
   • Umowy o dostawę wody
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarowanie budynkami
   • Gospodarowanie budynkami - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Polityka czynszowa i warunki obniżania czynszu
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
   • Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Darowizny i spadkobrania
  • Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Plany szczegółowe dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
   • Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy
   • Zarządzanie zasobem gruntów na cele rozbudowy
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Nadzór nad zarządzaniem gruntami
  • Ogródki działkowe
  • Prawo pierwokupu
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów w zarząd
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
   • Zagospodarowanie gruntów nierolniczych
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
  • Wywłaszczanie nieruchomości
   • Ceny gruntów - dla potrzeb wywłaszczeń nieruchomości
   • Wywałaszenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
   • Wywłaszczanie nieruchomości - pozostałe
   • Wywłaszczanie terenów pod drogi, odszkodowania
  • Zwroty nieruchomości
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Godła i inne sybmole
 • INFORMACJA PUBLICZNA
 • INWESTYCJE
  • Partycypacje w kosztach inwestycji
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Transport
 • KONKURSY, GRANTY
  • Granty dla organizacji pozarządowych
   • Powoływanie komisji konkursowych ds. grantów dla organizacji pozarządowych
   • Zasady udzielania grantów dla organizacji pozarządowych
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Ochrona dóbr kultury
  • Zabytki
   • Stanowiska dokumentacyjne
   • Zabytki - pozostałe
   • Zabytki archeologiczne
   • Zabytki ruchome
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Badania
   • Badania uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla uczniów
  • Nagrody i wyróżnienia - dla zawodników
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • Niepełnosprawność - pozostałe
 • OBRONA CYWILNA
  • Sprawy obrony, obrona cywilna - pozostałe
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Profilaktyka przeciwpożarowa
   • Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
   • Wyposażenie straży pożarnych
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Gospodarka zasobami przyrody
  • Ochrona przyrody
   • Obszary chronionego krajobrazu
  • Ochrona przyrody, parki i rezerwaty - pozostałe
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Parki krajobrazowe
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ekologia
   • Ekologia - pozostałe
   • Użytki ekologiczne
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona powietrza atmosterycznego
    • Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
    • Morednizacja sysytemów grzewczych
    • Normatywy i wskaźniki czystości powietrza
    • Źródła zanieczyszczeń
   • Ochrona przed hałasem i wibracjami
    • Normatywy i wskaźniki dotyczące hałasu
    • Ochrona przed hałasem - na jeziorach
   • Ochrona środowiska - pozostałe
   • Ochrona wód
    • Normatywy i wskaźniki czystości wód
   • Popularyzacja ochrony środowiska
   • Ustanawianie stref ochronnych
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Punkty przedszkolne
   • Sieci i obwody przedszkoli publicznych
   • Zakładanie przedszkoli publicznych
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata eksploatacyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty użyteczności publicznej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
 • OSŁUGA PRAWNA
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
  • Plany i sprawozdania własne
  • Plany i sprawozdania zbiorcze
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za korzystanie z wysypisk i spalarni śmieci
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - umieszczanie reklam w pasie drogowym
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • Opłaty lokalne
   • Opłata administracyjna
   • Opłata eksploatacyjna
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - obiekty użyteczności publicznej
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • Podatki lokalne
   • Podatek leśny
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Aglomeracje
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Alimenty
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Kierownicy jednostek pomocy społecznej
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - powoływanie i odwoływanie
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - pozostałe
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - wynagradzanie
  • Nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej
  • Organizacja podmiotów ekonomii społecznej
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Pracownicy pomocy społecznej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Dopłaty do leków
   • Interwencje kryzysowe
   • Mieszkania ochronne
   • Pomoc dla powodzian
   • Pomoc rzeczowa
   • Pomoc uchodźcom
   • Pomoc w ekonomicznym usamodzielnieniu się
   • Renty socjalne
   • Skierowania do jednostek pomocy społecznej
   • Składki na ubezpieczenia społeczne
   • Sprawianie pogrzebów
   • Świadczenia dodatkowe z pomocy społecznej
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Uprawnienia do bezpłatnego leczenia
   • Usługi opiekuńcze
  • Wynagrodzenia pracowników OPS
  • Zasiłki
   • Zasiłki - pozostałe
   • Zasiłki celowe
   • Zasiłki dla bezrobotnych
   • Zasiłki okresowe
   • Zasiłki stałe
   • Zasiłki szkoleniowe
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - geodezja i kartografia
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - gospodarka przestrzenna
  • Programy - gospodarka wodna
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - turystyka i wypoczynek
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
   • Koncesje - pozostałe
   • Koncesje - świadczenie usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wymagania)
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - wyniki
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
  • Referenda - pozostałe
 • REJESTRY
  • Rejestry - stowarzyszenia
 • RYNEK PRACY, BEZROBOCIE
  • Bezrobocie
   • Bezrobocie - pozostałe
   • Prace interwencyjne
   • Programy aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
  • Jednostki pomocnicze
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
   • Uchwały, zarządzenia organów jednostek pomocniczych
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Posiedzenia komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Protokoły z posiedzeń Rady gminy/miasta
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
   • Realizacja uchwał rady gminy
   • Sesje rady gminy
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Regulaminy urzędu gminy - pozostałe
   • Urząd gminy - podziały zadań (czynności)
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Rozpatrywanie skarg
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Organizacja imprez sportowych
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
  • Uczniowskie kluby sportowe
  • Wspieranie sportu kwalifikowanego
  • Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • SPRAWY KADROWE
  • Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników podległych jednostek organizacyjnych
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • STYPENDIA
  • Stypendia - pozostałe
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia dla twórców kultury
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Obowiązek szkolny
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
   • Stawki najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty
  • System oświaty publicznej
   • Kierunki i programy nauczania
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Likwidacja i łączenie przedszkoli publicznych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie innych placówek oświatowych
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Uczniowie
   • Uczniowie - pozostałe
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Administracja nieruchomościami własnymi
  • Gospodarka środkami ruchomymi
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Ścieżki rowerowe
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Pełnomocnictwa - pozostałe
  • Upoważnienia - dla pracowników urzędu (wydawanie dezycji w imieniu organu)
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - konserwacja zabytków
   • Porozumienia - kultura
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z wojewodą
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - wojewódzkimi
   • Współdziałanie z Sejmikiem Województwa i Marszałkiem Województwa
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Lokale wyborcze
   • Miejsca na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
   • Numery i granice obwodów głosowania
   • Spisy wyborców
   • Wyniki głosowania w obwodach
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Powoływanie komisji przetargowych
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZDROWIE
  • Ochrona zdrowia ludności - inne nie wymienione
  • Ochrona zdrowia ludności - pozostałe
  • Profilaktyka i oświata zdrowotna
   • Ochrona zdrowia - pozostałe
  • Zdrowie - pozostałe
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości
  • Zwolnienia z innych podatków i opłat

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: