W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Realizacja budżetu gminy
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
  • Budżety JST - pozostałe
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Formularze i druki - pozostałe
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
  • Wzory formularzy i druków własnych
  • Wzory formularzy informacji o nieruchomosciach i gruntach
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Umieszczanie reklam
   • Umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - energetyka
   • Usługi komunalne - schroniska dla bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - sieć energentyczna
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
  • Lokale użytkowe
   • Sprzedaż lokali użytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
 • INFORMATYZACJA, INTERNET
  • Informatyzacja, internet - pozostałe
  • Rozwój infastruktury informatycznej
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
  • Partycypacje w kosztach inwestycji
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Transport
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Organizacja imprez kulturalnych
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie domów i ośrodków kultury
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie innych jednostek upowszechniania kultury
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - parkowanie
  • Opłaty lokalne
   • Opłata targowa
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Aglomeracje
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Pomoc rzeczowa
   • Usługi opiekuńcze
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Programy - gospodarka wodna
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
   • Programy wspierania - osoby bezdomne
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy świadczenia usług - pozostałe
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • RYNEK PRACY, BEZROBOCIE
  • Bezrobocie
   • Programy aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia
 • SAMORZĄD GMINY
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy osiedli i dzielnic
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
  • Statuty i regulaminy - targowiska
 • STYPENDIA
  • Stypendia - pozostałe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
  • Szkoły - pozostałe
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Tworzenie, przekszałcenia i likwidacja jednostek - pozostałe
  • Wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Kontakty zagraniczne - pozostałe
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - chodniki
   • Porozumienia - udzielanie pomocy rzeczowej innym JST
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
 • WYBORY
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory do rady powiatu
  • Wybory do sejmiku województwa
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - kierownicy podległych jednostek organizacyjnych
  • Wynagrodzenia - pozostałe
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: