W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
 • BUDŻETY JST
  • Biegli księgowi, rewidenci
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżet powiatu
   • Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
   • Budżet powiatu - pozostałe
   • Budżet zbiorczy powiatu i jego zmiany
   • Deficyt budżetu powiatu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu powiatu
   • Plany finansowe powiatowych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Realizacja budżetu powiatu
    • Harmonogramy, sprawozdania z realizacji budżetu (miesięczne, kwartalne, półroczne)
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu powiatu
  • Budżet województwa samorządowego
   • Absolutorium z wykonania budżetu województwa
   • Budżet województwa samorządowego - pozostałe
   • Budżet zbiorczy województwa sam. i jego zmiany
   • Deficyt budżetu województwa
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu województwa sam.
   • Plany finansowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu województwa sam.
  • Budżety JST - pozostałe
  • Budżety związków komunalnych
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału
    • Odsetki od środków finansowych JST
    • Odsetki od udzielonych pożyczek
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
    • Dochody ze spółek i udziałów
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
    • Wpłaty samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Planowanie i realizacja środków pozabudżetowych
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Obsługa kasowa
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za korzystanie z wysypisk i spalarni śmieci
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny biletów - kina, teatry.
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny biletów - muzea, galerie...
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny biletów komunikacji miejskiej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny biletów wstępu do parków, ogrodów botanicznych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny za usługi transpotru zborowego (ceny biletów)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Marże od cen sprzedaży biletów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Strefy cen (stawki taryfowe) przewozu taksówkami
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Średnie ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Średnie ceny sprzedaży drewna (jako podstawa do obliczania podatku leśnego)
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
   • Dofinansowanie - pozostałe
   • Dofinansowanie - remonty domów mieszkalnych (budynków prywatnych)
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje celowe na realizację rządowych zadań zleconych
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje dla spółek wodnych
   • Dotacje na zadania oświatowe gminy i powiatu (prowadzone przez osoby prawne i fizyczne)
  • Udzielanie pomocy de minimis
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
   • Cmentarze wojenne i wojskowe
   • Cmentarze wyznaniowe
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
  • Oświetlenie ulic
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Nielegalne wysypiska i składowiska (likwidacja)
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Tereny zieleni miejskiej
  • Umieszczanie reklam
   • Umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych
   • Umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • Urządzenia komunalne - nadzór
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - ciepłownictwo
   • Usługi komunalne - energetyka
   • Usługi komunalne - gazownictwo
   • Usługi komunalne - pozostałe
   • Usługi komunalne - schroniska dla bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - sieć energentyczna
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
   • Umowy o dostawę wody
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Ochrona przyrody
   • Ochrona gatunkowa zwierząt
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata eksploatacyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata skarbowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty użyteczności publicznej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - żłobki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - domy pomocy społecznej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - domy samotnej matki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - mieszkania chronione
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - ośrodkki interwencji kryzysowej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - ośrodkki wsparcia
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi opiekuńcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Zapłata podatków kartą płatniczą
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Zapłata podatków kartą płatniczą
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Łączne zobowiązania podatkowe rolników
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od spadków i darowizn
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny - pozostałe
   • Ceny (opłaty) za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za korzystanie z wysypisk i spalarni śmieci
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
   • Ceny biletów - kina, teatry.
   • Ceny biletów - muzea, galerie...
   • Ceny biletów komunikacji miejskiej
   • Ceny biletów wstępu do parków, ogrodów botanicznych
   • Ceny za usługi transpotru zborowego (ceny biletów)
   • Marże od cen sprzedaży biletów
   • Strefy cen (stawki taryfowe) przewozu taksówkami
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - parkowanie
   • Opłaty - umieszczanie reklam w pasie drogowym
   • Opłaty - usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
   • Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata administracyjna
   • Opłata eksploatacyjna
   • Opłata miejscowa
   • Opłata skarbowa
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
   • Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
   • Opłaty za korzystanie - obiekty użyteczności publicznej
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za korzystanie - żłobki
   • Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
   • Opłaty za pobyt - domy pomocy społecznej
   • Opłaty za pobyt - domy samotnej matki
   • Opłaty za pobyt - mieszkania chronione
   • Opłaty za pobyt - ośrodkki interwencji kryzysowej
   • Opłaty za pobyt - ośrodkki wsparcia
   • Opłaty za usługi - pozostałe
   • Opłaty za usługi opiekuńcze
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
   • Zapłata podatków kartą płatniczą
  • Podatki lokalne
   • Łączne zobowiązania podatkowe rolników
   • Podatek leśny
   • Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od spadków i darowizn
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
   • Stawki czynszu - garaże
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - lokale użytkowe
   • Stawki czynszu - pozostałe
  • Średnie ceny
   • Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
   • Średnie ceny - pozostałe
   • Średnie ceny sprzedaży drewna (jako podstawa do obliczania podatku leśnego)
  • Średnie koszty
   • Średni koszt budowy domu
   • Średni miesięczny koszt utrzymania - pozostałe
   • Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze
   • Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki socjalizacyjne
   • Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wychowanka) - domy dziecka
   • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - domu opieki "Caritas"
   • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - Domy dla Matek i Kobiet w Ciąży
   • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - domy pomocy społecznej (DPS)
   • Średnie koszty - inne nie wymienione
  • Taryfy
   • Strefy taryfowe TAXI
   • Taryfy - pozostałe
   • Taryfy dla ciepła (URE)
  • Wskaźniki
   • Wskaźnik waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)
   • Wskażniki - pozostałe
   • Wspaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 pow. uż. budynku
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Aglomeracje
  • Nadawanie statusu miasta
  • Nazwy miejscowości
  • Podział terytorialny, nazwy miejscowości - pozostałe
  • Tworzenie i znoszenie dzielnic i osiedli
  • Tworzenie i znoszenie gmin
  • Tworzenie i znoszenie powiatów
  • Tworzenie i znoszenie sołectw
  • Tworzenie i znoszenie województw
  • Zmiany granic dzielnic i osiedli
  • Zmiany granic gmin
  • Zmiany granic powiatów
  • Zmiany granic sołectw
  • Zmiany granic województw
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Alimenty
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Kierownicy jednostek pomocy społecznej
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - powoływanie i odwoływanie
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - pozostałe
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - wynagradzanie
  • Nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej
  • Organizacja podmiotów ekonomii społecznej
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Pracownicy pomocy społecznej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Dopłaty do leków
   • Interwencje kryzysowe
   • Mieszkania ochronne
   • Pomoc dla powodzian
   • Pomoc rzeczowa
   • Pomoc uchodźcom
   • Pomoc w ekonomicznym usamodzielnieniu się
   • Renty socjalne
   • Skierowania do jednostek pomocy społecznej
   • Składki na ubezpieczenia społeczne
   • Sprawianie pogrzebów
   • Świadczenia dodatkowe z pomocy społecznej
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Uprawnienia do bezpłatnego leczenia
   • Usługi opiekuńcze
  • Wynagrodzenia pracowników OPS
  • Zasiłki
   • Zasiłki - pozostałe
   • Zasiłki celowe
   • Zasiłki dla bezrobotnych
   • Zasiłki okresowe
   • Zasiłki stałe
   • Zasiłki szkoleniowe
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Kontrakty wojewódzkie
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - budownictwo mieszkaniowe
  • Programy - budownictwo socjalne
  • Programy - edukacja publiczna
  • Programy - geodezja i kartografia
  • Programy - geologia
  • Programy - gospodarka komunalna
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - gospodarka przestrzenna
  • Programy - gospodarka wodna
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - kultura
  • Programy - kultura fizyczna i sport
  • Programy - leśnictwo
  • Programy - obszary wiejskie
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy - usamodzielnienie wychowanków domów dziecka
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
   • Programy wspierania - osoby bezdomne
   • Programy wspierania - osoby niepełnosprawne
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - turystyka i wypoczynek
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
  • Strategie rozwoju powiatu
  • Strategie rozwoju województwa
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
  • Regulaminy świadczenia usług - pozostałe
  • Regulaminy usuwania i składowania odpadów
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • SAMORZĄD POWIATU
  • Gospodarowanie mieniem powiatu
  • Programy działania organów powiatu
  • Rada powiatu
   • Komisje i zespoły rady powiatu
    • Komisje i zespoły rady powiatu - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady powiatu
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady powiatu
    • Posiedzenia komisji i zespołów rady powiatu
    • Przewodniczący komisji rady powiatu - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady powiatu
    • Sprawozdania z działalności powiatowych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
    • Tworzenie komisji i zespołów rady powiatu
   • Prezydium rady powiatu
   • Programy działania rady powiatu
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu
   • Rada powiatu - pozostałe
   • Radni rady powiatu
    • Interpelacje i zapytania radnych (rada powiatu)
    • Radni rady powiatu - oświadczenia majątkowe
    • Radni rady powiatu - pozostałe
    • Radni rady powiatu - stosunek pracy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada powiatu)
   • Realizacja uchwał rady powiatu
   • Regulaminy rady powiatu
   • Sesje rady powiatu
   • Sprawozdania z działalnosci rady powiatu
  • Rapotry organów powiatu
  • Samorząd powiatu - pozostałe
  • Starosta
   • Powołanie/odwołanie starosty
   • Powołanie/pdwołanie wicestarosty
   • Realizacja zarządzeń starosty
   • Sprawozdania z działalnosci starosty
   • Starosta - pozostałe
  • Starostwo powiatowe
   • Regulamin pracy starostwa
   • Regulaminy starostwa powiatowego - pozostałe
   • Sekretarz Powiatu - powoływanie i odwoływanie
   • Skarbnik Powiatu - powoływanie i odwoływanie
   • Starostwo powiatowe - inne nie wymienione
   • Starostwo powiatowe - podziały zadań
   • Upoważnienia do wykonywania zadań (wydawania decyzji)
  • Zarząd powiatu
   • Posiedzenia zarządu powiatu
   • Powołanie/odwołanie zarządu powiatu
   • Realizacja uchwał zarządu powiatu
   • Regulaminy zarządu powiatu
   • Sprawozdania z działalnosci zarządu powiatu
   • Zarzad powiatu - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Budowa obiektów sportowych
  • Organizacja imprez sportowych
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
  • Sport masowy
  • Szkolne kluby sportowe (SKS)
  • Uczniowskie kluby sportowe
  • Wspieranie sportu kwalifikowanego
  • Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
   • Statuty gmin wiejskich
   • Statuty miast na prawach powiatu
   • Statuty powiatów
   • Statuty województw samorządowych
  • Statuty i regulaminy - domy dziecka
  • Statuty i regulaminy - jednostki geodezji i kartografii
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki mieszkaniowej
   • Statuty i regulaminy - wspólnoty mieszakniowe
   • Statuty i regulaminy - zarządy domów
   • Statuty i regulaminy - zrzeszenia właścicieli nieruchomości
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki wodnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki komunikacji i transportu
   • Statuty i regulaminy jednostek przewozu kolejowego
   • Statuty i regulaminy PKP
   • Statuty i regulaminy PKS
   • Statuty i regulaminy pozostałych jednostek komunikacji, transportu i drogownictwa
   • Statuty i regulaminy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru budowalanego, architektury i urbanistyki
   • Statuty i regulaminy - biura planowania przestrzennego
   • Statuty i regulaminy - nadzór budownany
   • Statuty i regulaminy - służby projektowania i budownictwa (pozostałe)
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru sanitarnego
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru weterynaryjnego
   • Statuty i regulaminy - lecznice dla zwierząt
   • Statuty i regulaminy - powiatowy lekarz weterynarii
   • Statuty i regulaminy - wojewódzki lekarz weterynarii
  • Statuty i regulaminy - jednostki ochrony przyrody
  • Statuty i regulaminy - jednostki ochrony środowiska
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - poradnie międzyszkolne
   • Statuty i regulaminy - poradnie pedagogiczno-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkoły średnie
   • Statuty i regulaminy - szkoły wyższe
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
   • Statuty i regulaminy - zespoły szkół
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy osiedli i dzielnic
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
   • Statuty i regulaminy - wojewódzkie centra polityki społecznej (WCPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - domy pomocy społecznej (DPS)
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki interwencji kryzysowej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki wsparcia
   • Statuty i regulaminy - świetlice terapeutyczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sanitarno-epidemiotogiczne
   • Statuty i regulaminy - powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
   • Statuty i regulaminy - wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
   • Statuty i regulaminy - filharmonie
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki kultury
   • Statuty i regulaminy - muzea
   • Statuty i regulaminy - ogniska artystyczne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
   • Statuty i regulaminy - teatry
   • Statuty i regulaminy - zespoły pieśni i tańca
  • Statuty i regulaminy - ministerstwa i organy centralne
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - baseny i pływalnie
   • Statuty i regulaminy - hale sportowe
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - lodowiska
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
   • Statuty i regulaminy - stadiony
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - hispicja
   • Statuty i regulaminy - inne nie wyminione placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - przychodnie i ośrodki zdrowia
   • Statuty i regulaminy - stacje krwiodawstwa
   • Statuty i regulaminy - szpitale (miejskie/powiatowe)
   • Statuty i regulaminy - szpitale kliniczne
   • Statuty i regulaminy - zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ/SPOZ)
   • Statuty i regulaminy szpitali wojewódzkich
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - przedsiębiorstwa komunalne
   • Stauty i regulaminy - oczyszczalnie ścieków
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego (PBK)
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa energetyczne
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC)
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa gazownictwa
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa utylizacji odpadów / wysypiska śmieci
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (PWiK)
  • Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
  • Statuty i regulaminy - straże pożarne i jednostki ratownicze
   • Statuty i regulaminy - jednostki ratownicze
   • Statuty i regulaminy - komendy powiatowe straży pożarnych
   • Statuty i regulaminy - komendy wojewódzkie straży pożarnych
   • Statuty i regulaminy - ochotnicze straże pożarne
  • Statuty i regulaminy - szkoły medyczne
  • Statuty i regulaminy - targowiska
  • Statuty i regulaminy - urzędy rządowej administracji niezespolonej
  • Statuty i regulaminy - urzędy wojewódzkie
  • Statuty i regulaminy - zarządy dróg
  • Statuty i regulaminy - zarządy gospodarki wodnej
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Statuty i regulaminy - żłobki
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - starostwa powiatowe
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy marszałkowskie
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast na prawach powiatu
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - garaże
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale użytkowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • Straże miejskie
  • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE - Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
 • STYPENDIA
  • Stypendia - pozostałe
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia dla twórców kultury
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Biblioteki szkolne
  • Nadawanie imienia szkołom i innym placówkom oświatowym
  • Obowiązek szkolny
  • Olimpiady szkolne
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
   • Stawki najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty
  • Pracownie komputerowe
  • Przerwa wakacyjna i ferie zimowe
  • Rady rodziców
  • System oświaty niepublicznej
   • Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej
   • System oświaty niepublicznej - inne niewymienione
  • System oświaty publicznej
   • Kierunki i programy nauczania
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Likwidacja i łączenie przedszkoli publicznych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie innych placówek oświatowych
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Świetlice i stołówki szkolne
   • Opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej
   • Świetlice i stołówki szkolne - inne nie wymienione
   • Zasady korzystania ze stołówek i świetlic szkolnych
  • Uczniowie
   • Samorząd uczniowski
   • Uczniowie - pozostałe
  • Wyniki nauczania
 • Średnie ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Średnie ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Średnie ceny sprzedaży drewna (jako podstawa do obliczania podatku leśnego)
 • Średnie koszty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni koszt budowy domu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki socjalizacyjne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wychowanka) - domy dziecka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - domu opieki "Caritas"
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - Domy dla Matek i Kobiet w Ciąży
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - domy pomocy społecznej (DPS)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średnie koszty - inne nie wymienione
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy dla ciepła (URE)
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Akcje sanitarno-porządkowe
  • Analizy stanu sanitarno-porządkowego
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Szalety publiczne
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WSKAŹNIKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Wskaźniki - Wskaźnik waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Wskaźniki - Wskażniki - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Wskaźniki - Wspaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 pow. uż. budynku
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - odpady komunalne, wysypiska śmieci
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (pm)
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
  • Profilaktyka i zapobieganie innym patologiom społecznym
  • Zapobieganie patologiom społecznym - pozostałe
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)
  • Umarzanie kosztow upomnień (zasady i tryb)
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości
  • Zwolnienia z czynszu dzeirżawnego
  • Zwolnienia z innych podatków i opłat
  • Zwolnienia z opłat o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  • Zwolnienia z opłat o wydanie nowego prawa jazdy
  • Zwolnienia z opłaty wniosków dot. ewidencji działalności gospodarczej

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: