W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżety JST - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
   • Dofinansowanie - remonty domów mieszkalnych (budynków prywatnych)
  • Dotacje
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje dla spółek wodnych
 • DROGI
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  • Geodezja i kartografia - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Tereny zieleni miejskiej
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - pozostałe
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Umowy o dostawę wody
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
  • Lokale użytkowe
   • Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Plany szczegółowe dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
   • Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy
   • Zarządzanie zasobem gruntów na cele rozbudowy
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Nadzór nad zarządzaniem gruntami
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów w zarząd
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
   • Zagospodarowanie gruntów nierolniczych
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
  • Zwroty nieruchomości
 • GOSPODARKA WODNA, RYBACTWO
  • Gospodarka wodna
   • Gospodarka wodna - pozostałe
  • Spółki wodne
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
 • KONKURSY, GRANTY
  • Konkursy
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na przedsięwzięcia termomodernizacyjne
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - honorowe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - przekazywanie w administrowanie
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona powietrza atmosterycznego
    • Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
    • Morednizacja sysytemów grzewczych
    • Normatywy i wskaźniki czystości powietrza
    • Źródła zanieczyszczeń
   • Ochrona przed hałasem i wibracjami
    • Normatywy i wskaźniki dotyczące hałasu
    • Ochrona przed hałasem - na jeziorach
   • Ochrona środowiska - pozostałe
   • Ochrona wód
    • Normatywy i wskaźniki czystości wód
   • Popularyzacja ochrony środowiska
   • Ustanawianie stref ochronnych
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Opieka nad dziećmi - pozostałe
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - żłobki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - parkowanie
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • Opłaty lokalne
   • Opłata miejscowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za korzystanie - żłobki
   • Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • Podatki lokalne
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - geologia
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy świadczenia usług - pozostałe
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • REMONTY
  • Remonty budynków mieszkalnych
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
  • Jednostki pomocnicze
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
   • Sołectwa
   • Uchwały, zarządzenia organów jednostek pomocniczych
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Radni rady gminy - pozostałe
   • Realizacja uchwał rady gminy
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
  • Urząd gminy
   • Skarbnik Gminy - powoływanie i odwoływanie
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi do sądu administracyjnego
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • System oświaty publicznej
   • Sieci i obwody szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - powiatowymi
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Lokale wyborcze
   • Numery i granice obwodów głosowania
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory sołtysów
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Kryteria oceny ofert
  • Powoływanie komisji przetargowych
  • Przepisy prawne dotyczące zamowień i przetargów
  • Wybór oferty (rozstrzygnięcia przetargów)
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia z innych podatków i opłat

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: