W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Akcje, udziały - pozostałe
  • Udziały (akcje) w spółkach akcyjnych (pm)
  • Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pm)
 • AKTY NIEPRZYPISANE
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Realizacja budżetu gminy
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Obowiązkowy wymiar zajeć logopedów
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
 • DIETY
  • Diety - podróże służbowe krajowe
  • Diety - pozostałe
  • Diety - przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje dla spółek wodnych
 • DROGI
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
  • Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów.
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze pomocowe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Lokale mieszkalne
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Nadawanie imion - szkoły
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Punkty przedszkolne
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • Opłaty lokalne
   • Opłata targowa
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • Podatki lokalne
   • Podatek leśny
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Średnie ceny
   • Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Pomoc społeczna - pozostałe
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • SAMORZĄD GMINY
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Rozpatrywanie wniosków
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin wiejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
 • STYPENDIA
  • Stypendia dla uczniów
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
  • Szkoły - pozostałe
 • Średnie ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - chodniki
   • Porozumienia - drogi (budowa i modernizacja, remonty)
   • Porozumienia - izby wytrzeźwień
   • Porozumienia - wodociągi i kanalizacja
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z wojewodą
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - gminnymi
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - powiatowymi
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - wojewódzkimi
   • Współdziałanie z Sejmikiem Województwa i Marszałkiem Województwa
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory sołtysów
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: