W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
 • ADMINISTRACJA MORSKA
  • Administracja morska - pozostałe
  • Akweny portowe i infrastruktura portowa
  • Urządzenia ratunkowe i nawigacyjne dla statków pasażerskich
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Akcje, udziały - pozostałe
  • Udziały (akcje) w spółkach akcyjnych (pm)
  • Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pm)
 • Architektura
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Architektura - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Mała architektura
 • ARCHIWUM ZAKŁADOWE
  • Archiwym zakładowe - pozostałe
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozostałe
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Ochrona porządku w miejscach publicznych
  • Policja
   • Policja - pozostałe
   • Współdziałanie z policją
  • Straże gminne (miejskie)
   • Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
   • Straże gminne (miejskie) - pozostałe
 • BIBLIOTEKA URZĘDU
  • Biblioteka urzędu - instrukcje i regulaminy
 • Budownictwo
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Ruch budowlany
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - tworzenie i likwidacja
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - zasady działania i uczestnictwa
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Architektura
   • Architektura - pozostałe
   • Mała architektura
  • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
   • Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
   • Ruch budowlany
   • TBSy
    • TBS - pozostałe
    • TBS - tworzenie i likwidacja
    • TBS - zasady działania i uczestnictwa
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Lokalizacja inwestycji
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Urbanistyka
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżet powiatu
   • Realizacja budżetu powiatu
    • Harmonogramy, sprawozdania z realizacji budżetu (miesięczne, kwartalne, półroczne)
  • Budżety JST - pozostałe
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
    • Dochody ze spółek i udziałów
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
    • Wpłaty samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Czas pracy, wymiar zajeć - pozostałe
  • Obowiązkowy wymiar zajeć logopedów
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
  • Rozkład czasu pracy w urzędzie
  • Zniżki wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska
 • DIETY
  • Diety - podróże służbowe krajowe
  • Diety - pozostałe
  • Diety - przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
   • Dofinansowanie - pozostałe
   • Dofinansowanie - remonty domów mieszkalnych (budynków prywatnych)
  • Dotacje
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Drogi osiedlowe i wewnetrzne
   • Kategoryzacja dróg gminnych
   • Kategoryzacja dróg powiatowych
 • EKWIWALENTY
  • Ekwiwalenty dla członków OSP
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Druki ścisłego zarachowania
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - gminny, powiatowy (GFOŚiGW, PFOŚiGW)
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wojewódzki (WGOŚiGW)
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  • Ewidencja gruntów i budynków
  • Geodezja i kartografia - pozostałe
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Numeracja porządkowa nieruchomości
  • Osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, mapy
  • Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
  • Zasób geodezyjny i kartograficzny
   • Ewidencja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   • Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
   • Cmentarze wojenne i wojskowe
   • Cmentarze wyznaniowe
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
  • Oświetlenie ulic
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Nielegalne wysypiska i składowiska (likwidacja)
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Tereny zieleni miejskiej
  • Umieszczanie reklam
   • Umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych
   • Umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • Urządzenia komunalne - nadzór
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - ciepłownictwo
   • Usługi komunalne - energetyka
   • Usługi komunalne - gazownictwo
   • Usługi komunalne - pozostałe
   • Usługi komunalne - schroniska dla bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - sieć energentyczna
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
   • Umowy o dostawę wody
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Dodatki mieszkaniowe
  • Fundusz mieszkaniowy
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Gospodarowanie budynkami
   • Fundusz rozwoju budownictwa mieszkaniowego
   • Gospodarowanie budynkami - pozostałe
   • Zrzeszenia właścicieli nieruchomosci
  • Indywidualne budownictwo mieszkaniowe
   • Indywidualne budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Plany budownictwa jednorodzinnego
  • Lokale mieszkalne
   • Listy roczne zawarcia umów najmu lokali
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Lokale socjalne i zastępcze - zasady przyznawania
   • Ochrona lokatora
   • Polityka czynszowa i warunki obniżania czynszu
   • Samowola mieszkaniowa i eksmisje
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
   • Zasady zamiany lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
   • Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych
   • Sprzedaż lokali użytkowych
   • Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
   • Zasady sprzedaży lokali użytkowych
  • Mieszkania chronione
  • Organizacja jednostek gospodarki mieszkaniowej
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Darowizny i spadkobrania
  • Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Plany szczegółowe dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
   • Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy
   • Zarządzanie zasobem gruntów na cele rozbudowy
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Nadzór nad zarządzaniem gruntami
  • Ogródki działkowe
  • Prawo pierwokupu
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów w zarząd
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
   • Zagospodarowanie gruntów nierolniczych
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
  • Wywłaszczanie nieruchomości
   • Ceny gruntów - dla potrzeb wywłaszczeń nieruchomości
   • Wywałaszenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
   • Wywłaszczanie nieruchomości - pozostałe
   • Wywłaszczanie terenów pod drogi, odszkodowania
  • Zwroty nieruchomości
 • GOSPODARKA WODNA, RYBACTWO
  • Gospodarka wodna
   • Gospodarka wodna - pozostałe
  • Spółki wodne
 • GRANICA PAŃSTWOWA I STREFA NADGRANICZNA
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Herby, flagi, tablice urzędowe, pieczęcie, nadawanie imion - pozostałe
  • Nadawanie imion - obiekty sportowe
  • Nadawanie imion - obiekty użyteczności publicznej
  • Sztandary - ustanawianie
 • INFORMACJA PUBLICZNA
 • INFORMATYZACJA, INTERNET
  • Adresy stron internetowych - umieszczanie informacji
  • Hot-spoty (publiczny dostęp do internetu)
  • Informatyzacja innych podmiotów
  • Informatyzacja urzędów
  • Informatyzacja, internet - pozostałe
  • Rozwój infastruktury informatycznej
 • INSTRUKCJE KANCELATYJNE, RZECZOWY WYKAZ AKT
  • Instrukcje kancelaryjne i rzeczowy wykaz akt
  • Instrukcje kancelaryjne, rwa, podziały zadań - pozostałe
  • Instrukcje obiegu dokumentów
  • Rzeczowy wykaz akt - zmiany i uzupełnienia
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
  • Inwestycje jednostek podległych i ich realizacja
  • Inwestycje na drogach
  • Inwestycje własne i ich realizacja
 • KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  • Klęski żywiołowe - pozostałe
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Transport
 • KONKURSY, GRANTY
  • Granty dla organizacji pozarządowych
   • Zasady udzielania grantów dla organizacji pozarządowych
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Wyniki naboru - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Wyniki naboru - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Zasady zatrudniania i naboru pracowników
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Udzielanie gwarancji kredytowych
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Udzielanie pożyczek z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie bibliotek
  • Zabytki
   • Stanowiska dokumentacyjne
   • Zabytki - pozostałe
   • Zabytki archeologiczne
 • ŁĄCZNOŚĆ
  • Organizacja łączności alarmowej
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Audyt wewnętrzny
  • Kontrole, inspekcje, lustracje
   • Kontrole, inspekcje, lustracje - pozostałe
  • Nadzór nad działalnością komunalną (zgodność z prawem)
   • Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody
  • Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Nadzór, kontrola, badania, audyt - pozostałe
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla nauczycieli
  • Nagrody i wyróżnienia - honorowe
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • OBRONA CYWILNA
  • Obrona cywilna
  • Sprawy obrony, obrona cywilna - pozostałe
  • Szkolenia obronne i ćwiczenia
  • Terenowe komitety obrony
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Profilaktyka przeciwpożarowa
   • Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
  • Ratownictwo
  • Współdziałanie z jednostkami p.poż. i ratownictwa
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Ochrona przyrody
   • Obszary chronionego krajobrazu
   • Ochrona krajobrazu
  • Ochrona przyrody, parki i rezerwaty - pozostałe
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Parki krajobrazowe
   • Parki narodowe, rezerwaty przyrody
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona środowiska - pozostałe
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Organizacja świetlic dla dzieci specjalnej troski
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Sieci i obwody przedszkoli publicznych
   • Zakładanie przedszkoli publicznych
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi opiekuńcze
 • OSŁUGA PRAWNA
  • Spory kompetencyjne
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny - pozostałe
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - parkowanie
   • Opłaty - umieszczanie reklam w pasie drogowym
   • Opłaty - usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata administracyjna
   • Opłata miejscowa
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
   • Opłaty za usługi - pozostałe
   • Opłaty za usługi opiekuńcze
  • Podatki lokalne
   • Podatek leśny
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
   • Stawki czynszu - garaże
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - lokale użytkowe
   • Stawki czynszu - pozostałe
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
  • Wskaźniki
   • Wskaźnik waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Aglomeracje
  • Zmiany granic gmin
 • Policja
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Policja - Policja - pozostałe
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Policja - Współdziałanie z policją
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Pracownicy pomocy społecznej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Usługi opiekuńcze
  • Wynagrodzenia pracowników OPS
  • Zasiłki
   • Zasiłki - pozostałe
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - gospodarka przestrzenna
  • Programy - gospodarka wodna
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Strategie rozwoju gminy
  • Strategie rozwoju powiatu
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
   • Koncesje - świadczenie usług przewozowych (wymagania)
  • Środki pirotechniczne
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Organizacja referendum
  • Referenda - pozostałe
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
  • Regulaminy usuwania i składowania odpadów
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • REJESTRY
  • Rejestry - szkoły i placówki oświatowe
 • ROLNICTWO
  • Obrót nieruchomosciami rolnymi
   • Dzierżawy nieruchmości rolnych i leśnych
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
  • Jednostki pomocnicze
   • Finansowanie jednostek pomocniczych
   • Uchwały, zarządzenia organów jednostek pomocniczych
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Prezydium rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Radni rady gminy - pozostałe
    • Radni rady gminy - stosunek pracy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
   • Realizacja uchwał rady gminy
   • Sprawozdania z działalnosci rady gminy
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Regulaminy urzędu gminy - pozostałe
   • Sekretarz Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Skarbnik Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Urząd gminy - podziały zadań (czynności)
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • Kierownik USC - powołanie i odwołanie
   • Urząd Stanu Cywilnego - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Powołanie/odwołanie zstępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
   • Sprawozdania z działalnosci wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
  • Zarząd gminy
   • Absolutorium dla Zarządu Gminy
   • Zarząd gminy - pozostałe
 • SAMORZĄD POWIATU
  • Rada powiatu
   • Komisje i zespoły rady powiatu
    • Tworzenie komisji i zespołów rady powiatu
  • Starostwo powiatowe
   • Upoważnienia do wykonywania zadań (wydawania decyzji)
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Analizy i oceny skarg i wniosków
  • Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  • Rozpatrywanie wniosków
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi do sądu administracyjnego
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Budowa obiektów sportowych
  • Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • SPRAWY KADROWE
  • Komisje konkursowe ds zatrudnienia
  • Sprawy kadrowe - pozostałe
  • Szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
  • Sprawy obywatelskie - pozostałe
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • SPRAWY WOJSKOWE
  • Sprawy wojskowe - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki komunalnej
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - ośrodki interwencji kryzysowej
   • Statuty i regulaminy - świetlice terapeutyczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki kultury
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ/SPOZ)
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - przedsiębiorstwa komunalne
   • Stauty i regulaminy - oczyszczalnie ścieków
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa utylizacji odpadów / wysypiska śmieci
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (PWiK)
  • Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - garaże
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale użytkowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • Straże miejskie
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Straże gminne (miejskie) - Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
  • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE - Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • STYPENDIA
  • Stypendia - pozostałe
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia dla twórców kultury
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Nadawanie imienia szkołom i innym placówkom oświatowym
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
   • Stawki najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty
  • System oświaty publicznej
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie innych placówek oświatowych
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Świetlice i stołówki szkolne
   • Opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej
   • Świetlice i stołówki szkolne - inne nie wymienione
   • Zasady korzystania ze stołówek i świetlic szkolnych
  • Uczniowie
   • Uczniowie - pozostałe
  • Wyniki nauczania
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Administracja nieruchomościami własnymi
  • Inwestycje i remonty budowlane - własne
  • Środki rzeczowe - pozostałe
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Kąpieliska
  • Ścieżki rowerowe
  • Współpraca ze stowarzyszeniami turystyki
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Tworzenie, przekszałcenia i likwidacja jednostek - pozostałe
  • Zakłady budżetowe - przekształcenia likwidacja
  • Zakłady budżetowe - tworzenie
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Pełnomocnictwa - pozostałe
  • Upoważnienia - dla pracowników urzędu (wydawanie dezycji w imieniu organu)
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Akcje sanitarno-porządkowe
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WSKAŹNIKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Wskaźniki - Wskaźnik waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Porozumienia, umowy z gminami i instytucjami zagranicznymi
   • Projekty porozumień w zakresie współpracy z gminami i instytucjami zagranicznymi
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - komunikacja elektroniczna
   • Porozumienia - komunikacja i lokalny transport zbiorowy
   • Porozumienia - lasy (gospodarka leśna)
   • Porozumienia - nieruchomości (darowizny, przekazywanie)
   • Porozumienia - ochrona zdrowia
   • Porozumienia - oświata i wychowanie
   • Porozumienia - policja (dofinansowanie)
   • Porozumienia - pozostałe
   • Porozumienia - straż pożarna (dofinansowanie)
   • Porozumienia - udzielanie pomocy rzeczowej innym JST
   • Porozumienia - wodociągi i kanalizacja
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z organami władzy państwowej - pozostałe
   • Współdziałanie z wojewodą
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - gminnymi
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - powiatowymi
   • Współdziałanie z Radą Powiatu i Starostą
   • Współdziałanie z Sejmikiem Województwa i Marszałkiem Województwa
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Lokale wyborcze
   • Miejsca na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
   • Numery i granice obwodów głosowania
   • Spisy wyborców
   • Wyniki głosowania w obwodach
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory do rady powiatu
  • Wybory do sejmiku województwa
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory uzupełniające
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - kierownicy podległych jednostek organizacyjnych
  • Wynagrodzenia - nauczyciele
  • Wynagrodzenia - pozostałe
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Powoływanie komisji przetargowych
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
  • Profilaktyka i zapobieganie innym patologiom społecznym
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • ZDROWIE
  • Ochrona zdrowia ludności - pozostałe
  • Organizacja opieki zdrowotnej
   • Łączenie i likwidacja placówek ochrony zdrowia
   • Nadzór nad placówkami służby zdrowia
   • Rozwój sieci placówek - programy
   • Struktura organizacyjna służby zdrowia (w gminie, powiecie, województwie)
   • Tworzenie placówek ochrony zdrowia
  • Profilaktyka i oświata zdrowotna
   • Ochrona zdrowia - pozostałe
   • Opieka profilaktyczna
   • Oświata sanitarna
   • Oświata zdrowotna - pozostałe
   • Szczepienia ochronne
   • Zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom
  • Zdrowie - pozostałe
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)
  • Umarzanie kosztow upomnień (zasady i tryb)
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: