W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • ABSOLUTORIUM
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Akcje, udziały - pozostałe
  • Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pm)
 • AKTY NIEPRZYPISANE
 • Architektura
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Architektura - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Mała architektura
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozostałe
 • Budownictwo
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Ruch budowlany
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - tworzenie i likwidacja
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - zasady działania i uczestnictwa
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Architektura
   • Architektura - pozostałe
   • Mała architektura
  • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
   • Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
   • Ruch budowlany
   • TBSy
    • TBS - pozostałe
    • TBS - tworzenie i likwidacja
    • TBS - zasady działania i uczestnictwa
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Lokalizacja inwestycji
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Urbanistyka
 • BUDŻETY JST
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżety JST - pozostałe
  • Budżety związków komunalnych
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału
    • Odsetki od środków finansowych JST
    • Odsetki od udzielonych pożyczek
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
    • Dochody ze spółek i udziałów
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
    • Wpłaty samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Planowanie i realizacja środków pozabudżetowych
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • DIETY
  • Diety - podróże służbowe krajowe
  • Diety - pozostałe
  • Diety - przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje na zadania oświatowe gminy i powiatu (prowadzone przez osoby prawne i fizyczne)
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Kategoryzacja dróg gminnych
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Druki ścisłego zarachowania
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusze - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Nielegalne wysypiska i składowiska (likwidacja)
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Urządzenia komunalne - nadzór
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
   • Umowy o dostawę wody
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Gospodarowanie budynkami
   • Gospodarowanie budynkami - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Listy roczne zawarcia umów najmu lokali
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Lokale socjalne i zastępcze - zasady przyznawania
   • Ochrona lokatora
   • Polityka czynszowa i warunki obniżania czynszu
   • Samowola mieszkaniowa i eksmisje
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
   • Zasady zamiany lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
   • Sprzedaż lokali użytkowych
   • Zasady sprzedaży lokali użytkowych
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Darowizny i spadkobrania
  • Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Plany szczegółowe dla gruntów pod budownictwo mieszkaniowe
   • Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy
   • Zarządzanie zasobem gruntów na cele rozbudowy
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Przekazywanie mienia komunalnego jednostkom pomocniczym gminy
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Nadzór nad zarządzaniem gruntami
  • Ogródki działkowe
  • Prawo pierwokupu
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów w zarząd
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
   • Zagospodarowanie gruntów nierolniczych
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
  • Wywłaszczanie nieruchomości
   • Ceny gruntów - dla potrzeb wywłaszczeń nieruchomości
   • Wywałaszenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
   • Wywłaszczanie nieruchomości - pozostałe
   • Wywłaszczanie terenów pod drogi, odszkodowania
  • Zwroty nieruchomości
 • INFORMACJA PUBLICZNA
 • INFORMATYZACJA, INTERNET
  • Informatyzacja urzędów
  • Informatyzacja, internet - pozostałe
 • INSTRUKCJE KANCELATYJNE, RZECZOWY WYKAZ AKT
  • Instrukcje obiegu dokumentów
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
  • Inwestycje na drogach
  • Inwestycje własne i ich realizacja
  • Inwestycje wspólne (z udziałem mieszkańców)
  • Partycypacje w kosztach inwestycji
 • KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  • Klęski żywiołowe - pozostałe
  • Powoływanie komisji ds szacowania szkód w rolnictwie
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Transport
 • KONKURSY, GRANTY
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Wyniki naboru - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Wyniki naboru - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Zasady zatrudniania i naboru pracowników
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnych
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na przedsięwzięcia termomodernizacyjne
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Ochrona dóbr kultury
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Kontrole, inspekcje, lustracje
   • Kontrole jednostek podległych
   • Kontrole zewnętrzne własnej jednostki
   • Kontrole, inspekcje, lustracje - pozostałe
  • Plany kontroli, inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z ich realizacji
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • OBRONA CYWILNA
  • Obrona cywilna
  • Sprawy obrony, obrona cywilna - pozostałe
 • OBWIESZCZENIA
  • Obwieszczenia - pozostałe
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Ochrona przyrody
   • Obszary chronionego krajobrazu
   • Ochrona gatunkowa roślin
   • Ochrona gatunkowa zwierząt
   • Ochrona krajobrazu
   • Straże ochrony przyrody
   • Wykroczenia przeciwko przyrodzie
  • Ochrona przyrody, parki i rezerwaty - pozostałe
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Parki krajobrazowe
   • Pomniki przyrody
   • Starodrzew
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ekologia
   • Ekologia - pozostałe
   • Użytki ekologiczne
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona powietrza atmosterycznego
    • Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
    • Morednizacja sysytemów grzewczych
    • Normatywy i wskaźniki czystości powietrza
    • Źródła zanieczyszczeń
   • Ochrona przed hałasem i wibracjami
    • Normatywy i wskaźniki dotyczące hałasu
    • Ochrona przed hałasem - na jeziorach
   • Ochrona środowiska - pozostałe
   • Ochrona wód
    • Normatywy i wskaźniki czystości wód
   • Popularyzacja ochrony środowiska
   • Ustanawianie stref ochronnych
  • Szkody górnicze
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
  • Żłobki
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata eksploatacyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata skarbowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi opiekuńcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Zapłata podatków kartą płatniczą
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Plany i sprawozdania własne
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • PODATKI
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Zapłata podatków kartą płatniczą
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Łączne zobowiązania podatkowe rolników
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - parkowanie
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
   • Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata administracyjna
   • Opłata eksploatacyjna
   • Opłata miejscowa
   • Opłata skarbowa
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
   • Opłaty za usługi - pozostałe
   • Opłaty za usługi opiekuńcze
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
   • Zapłata podatków kartą płatniczą
  • Podatki lokalne
   • Łączne zobowiązania podatkowe rolników
   • Podatek leśny
   • Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
   • Stawki czynszu - garaże
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - lokale użytkowe
   • Stawki czynszu - pozostałe
  • Średnie ceny
   • Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  • Taryfy
   • Taryfy - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Nazwy miejscowości
  • Tworzenie i znoszenie dzielnic i osiedli
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Kierownicy jednostek pomocy społecznej
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - pozostałe
  • Organizacja podmiotów ekonomii społecznej
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Pomoc rzeczowa
   • Pomoc w ekonomicznym usamodzielnieniu się
   • Usługi opiekuńcze
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - budownictwo mieszkaniowe
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Koncesje
   • Koncesje - świadczenie usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wymagania)
   • Koncesje - świadczenie usług przewozowych (wymagania)
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
  • Organizacja referendum
  • Referenda - pozostałe
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Posiedzenia komisji i zespołów rady gminy
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Radni rady gminy
    • Radni rady gminy - pozostałe
    • Radni rady gminy - stosunek pracy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
   • Realizacja uchwał rady gminy
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Urząd gminy - podziały zadań (czynności)
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Rozpatrywanie skarg
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - muzea
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - przychodnie i ośrodki zdrowia
   • Statuty i regulaminy - zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ/SPOZ)
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - garaże
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale użytkowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Biblioteki szkolne
  • Nadawanie imienia szkołom i innym placówkom oświatowym
  • Obowiązek szkolny
  • Olimpiady szkolne
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
   • Stawki najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty
  • Pracownie komputerowe
  • Przerwa wakacyjna i ferie zimowe
  • Rady rodziców
  • System oświaty niepublicznej
   • Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej
   • System oświaty niepublicznej - inne niewymienione
  • System oświaty publicznej
   • Kierunki i programy nauczania
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Likwidacja i łączenie przedszkoli publicznych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie innych placówek oświatowych
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Świetlice i stołówki szkolne
   • Opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej
   • Świetlice i stołówki szkolne - inne nie wymienione
   • Zasady korzystania ze stołówek i świetlic szkolnych
  • Uczniowie
   • Samorząd uczniowski
   • Uczniowie - pozostałe
  • Wyniki nauczania
 • Średnie ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie ceny - Ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Gospodarka środkami ruchomymi
  • Środki rzeczowe - pozostałe
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Przedsiębiorstwa - przekszałcenia i likwidacja
  • Przedsiębiorstwa - tworzenie
  • Przedsiębiorstwa komunalne - prywatyzacja
  • Tworzenie, przekszałcenia i likwidacja jednostek - pozostałe
  • Wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji
  • Zakłady budżetowe - przekształcenia likwidacja
  • Zakłady budżetowe - tworzenie
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WETERYNARIA
  • Weterynaria - pozostałe
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Kontakty zagraniczne - pozostałe
   • Nadzorowanie realizacji porozumień i umów
   • Porozumienia, umowy z gminami i instytucjami zagranicznymi
   • Projekty porozumień w zakresie współpracy z gminami i instytucjami zagranicznymi
   • Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy - programy i sprawozdania
   • Wyjazdy za granicę - sprawozdania
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - chodniki
   • Porozumienia - pozostałe
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z organami władzy państwowej - pozostałe
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - gminnymi
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - powiatowymi
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - wojewódzkimi
   • Współdziałanie z organizacjami politycznymi
   • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
   • Współdziałanie z Radą Powiatu i Starostą
   • Współdziałanie z Sejmikiem Województwa i Marszałkiem Województwa
   • Współdziałanie ze związkami zawodowymi
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Lokale wyborcze
   • Miejsca na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
   • Numery i granice obwodów głosowania
   • Spisy wyborców
   • Wyniki głosowania w obwodach
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rad osiedli i dzielnic
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory do rady powiatu
  • Wybory do sejmiku województwa
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory sołtysów
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - kierownicy podległych jednostek organizacyjnych
  • Wynagrodzenia - pozostałe
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Powoływanie komisji przetargowych
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (pm)
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
  • Profilaktyka i zapobieganie innym patologiom społecznym
  • Zapobieganie patologiom społecznym - pozostałe
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • ZDROWIE
  • Lecznictwo
  • Ochrona zdrowia ludności - inne nie wymienione
  • Ochrona zdrowia ludności - pozostałe
  • Organizacja opieki zdrowotnej
   • Kształcenie podyplomowe
   • Łączenie i likwidacja placówek ochrony zdrowia
   • Nadzór nad placówkami służby zdrowia
   • Ogranizacja opieki zdrowotnej - pozostałe
   • Pracownicy służby zdrowia
   • Przekształcenia własnościowe placówek ochrony zdrowia
   • Rozwój sieci placówek - programy
   • Struktura organizacyjna służby zdrowia (w gminie, powiecie, województwie)
   • Tworzenie placówek ochrony zdrowia
  • Profilaktyka i oświata zdrowotna
   • Ochrona zdrowia - pozostałe
   • Opieka profilaktyczna
   • Oświata sanitarna
   • Oświata zdrowotna - pozostałe
   • Szczepienia ochronne
   • Zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom
  • Zdrowie - pozostałe
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości
  • Zwolnienia z innych podatków i opłat

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja: