UCHWAŁA NR XXIII/154/12

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 6/91 Zarządu Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 17 lipca 1991 r. w sprawie nadania Statutu Organizacyjnego Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej w Radkowie oraz uchwała Nr XIV/90/95 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Zarządu Miejskiego zmieniającego Statut GZUP w Radkowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/12Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 lutego 2012r.
Statut Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie zwane dalej Zakładem, są gminną jednostką organizacyjną utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, nieposiadajacą osobowości prawnej.
§ 2. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Radkowie.
§ 3. Zakład działa na podstawie:
1) uchwały Nr XII/75/91 Rady Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 22 maja 1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radkowie
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm),
4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
5) niniejszego statutu,
6) innych przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Radków.
§ 5.
1. Zakład obejmuje zakresem swojej działalności teren Miasta i Gminy Radków.
2. Zakład może prowadzić działalność poza terenem Miasta i Gminy Radków na podstawie stosownych porozumień.
§ 6. Nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Radków.

Rozdział II.

Przedmiot działania Zakładu

§ 7.
1. Do zakresu działaności Zakładu należy realizacja zadań Miasta i Gminy Radków w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym w szczególności:
1) W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności:
a) eksploatacja, administrowanie i utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
b) egzekwowanie opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
c) określanie warunków technicznych przyłaczy wodociagowo-kanalizacyjnych,
d) wykonywanie na zasadach uzgodnionych w umowie z inwestorem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) rozwijanie działalności wodnej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci;
2) Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi pozostającymi we władaniu Gminy;
3) Administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych;
4) W pozostałym zakresie:
a) świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
b) oczyszczanie i odśnieżanie,
c) utrzymanie cmentarzy komunalnych.
§ 8.
1. Zakład ma obowiązek realizacji dodatkowych zadań nałożonych przez organy Gminy, jeżeli jest to niezbędne do zaspokajania potrzeb ludności oraz innych jednostek w dziedzinach objętych działalnością Zakładu.
2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Gmina zapewnia odpowiednie środki finansowe.
§ 9. Zakład występuje w obrocie w imieniu Gminy Radków i upoważniony jest do zawierania umów w przedmiocie stanowiącym podstawowy zakres działalności Zakładu.

Rozdział III.

Organizacja Zakładu

§ 10.
1. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu ustala Dyrektor Zakładu w drodze Regulaminu Organizacyjnego.
2. Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Radków.
§ 11. Dyrektor Zakładu jest kierownikiem Zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
§ 12. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu określa zakładowy system wynagradzania.

Rozdział IV.

Zarządzanie Zakładem

§ 13. Dyrektor Zakładu zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 14.
1. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Radków.
3. Dyrektor Zakładu może udzielać dalszych pełnomocnictw, które nie mogą wykraczać poza zakres umocowania Dyrektora.
§ 15. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny przed Burmistrzem Miasta i Gminy Radków za prawidłowe prowadzenie Zakładu.

Rozdział V.

Mienie Zakładu

§ 16.
1. Gmina wyposaża Zakład w niezbędne środki transportowe i techniczne do realizacji wyznaczonych zadań.
2. Zakład sprawuje trwały zarząd w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na jego siedzibę.
§ 17. Zakład prowadzi statutową działalność w oparciu o mienie przekazane mu w drodze protokołów zdawczo-odbiorczych.

Rozdział VI.

Działalność finansowa

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych.
§ 19. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 20. Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość i sporzadza na jej podstawie sprawozdania finansowe.
§ 21. Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Zakład pokrywa z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz z dotacji udzielanych przez Gminę.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej w Radkowie.
§ 23. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie

Bogumił Kuczyński