ZARZĄDZENIE NR 773/PM/2013

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na teranie miasta Legnicy

Na podstawie art. 18 ust. 8, art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Na terenie miasta Legnicy przeprowadzane są kontrole, których celem jest ustalenie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. W trakcie przeprowadzenia kontroli uwzględnia się zasady określone w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia.

2. Kontrole będą przeprowadzone przez wyznaczonych przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wybranych punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, wskazanych przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Zespół kontrolny liczy co najmniej dwie osoby.

4. Kontrole mogą być przeprowadzane przez osoby upoważnione imiennie przez Prezydenta Miasta Legnicy. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Kontrole będą przeprowadzane co najmniej raz miesiącu.

§ 2. 

1. Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Kontrolę można przeprowadzić po wcześniejszym zawiadomieniu podmiotu, który będzie kontrolowany. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach kontrola może nastąpić bez zawiadomienia przewidzianego w ust. 2, o ile przepisy prawa pozwalają odstąpić organowi kontroli od tego obowiązku.

§ 3. 

1. Z każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. W protokole zamieszcza się również inne ustalenia i informacje, jeżeli istnieje uzasadniona konieczność, w szczególności, jeżeli to wynika z obowiązujących przepisów.

2. Protokół wypełnia się w miejscu kontroli.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 773/PM/2013

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 4 września 2013 r.

ZASADY  KONTROLI  PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA
Z  ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Legnicy członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy.

3. Kontrola może być przeprowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych podmiotów – dokonujących czynności w zakresie swoich prawem określonych kompetencji.

4. Zakres kontroli obejmuje:

1) zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy,

2) przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) posiadania ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty),

c) zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

d) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,

e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

f) nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,

g) uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

h) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się z zachowaniem zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży lub osoby przez niego upoważnione (pełnomocnik, pracownik) obecni w czasie kontroli.

7. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy, data odmowy i podpisany przez Przewodniczącego zespołu kontrolującego.

8. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 773/PM/2013

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 4 września 2013 r.

UPOWAŻNIENIE  NR  …...............

pieczęć organu

UPOWAŻNIENIE NR …...............

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) upoważniam

Panią/a …................................................................................................................................

(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego)

członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy

Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Legnicy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr ….................... Prezydenta Miasta Legnicy z dnia …........................

u następujących podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Legnicy:

1) …......................................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy/nazwa i adres punktu sprzedaży)

2) …......................................................................................................................................................

3) …......................................................................................................................................................

Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli odpowiednio u wyżej wymienionych podmiotów:

1) …......................................................................................................................................................

2) …......................................................................................................................................................

3) …......................................................................................................................................................

Zakres kontroli:

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Legnicy określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Upoważnienie jest ważne do dnia …..............................

                                                                                   ………………………………………………

                                                                                     podpis osoby udzielającej upoważnienie

Legnica, dnia ….....................

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy:

1. O zamiarze wszczęcia kontroli Prezydent Miasta Legnicy, jako organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę na piśmie. Zawiadomienie zawiera oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz podpis Prezydent Miasta Legnicy bądź osoby przez niego upoważnionej.

2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

3. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Kontrolę przeprowadza się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, w godzinach jego otwarcia.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

6. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przekazują kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli.

7. Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych.

8. Przedsiębiorca jest obowiązany składać niezbędne wyjaśnienia na żądanie kontrolujących.

9. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli i obowiązany jest niezwłocznie okazać ją kontrolującemu.

10. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego przedsiębiorcy i kontrolujących, który podpisują wszystkie osoby przeprowadzające kontrolę oraz kontrolowany przedsiębiorca.

11. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 773/PM/2013

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 4 września 2013 r.

Pan/Pani
ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wszczęcia kontroli sprzedaży alkoholu

pieczęć organu

ZS. ...............                                                                                       Legnica dnia.............................

Pan/Pani

…..............................................................

…..............................................................

…..............................................................

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wszczęcia kontroli sprzedaży alkoholu

Działając na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 1356 z późn. zm.)
w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), Prezydent Miasta Legnicy informuje,
że w terminie nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, upoważnieni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnicy, dokonają kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

…..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)

Zakres kontroli:

1. Zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.

2. Przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 1356 z późn. zm.) warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) posiadania ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty),

c) zaopatrywania się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

d) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,

e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

f) nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,

g) uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

h) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.

3. Spełnienia wymogów określonych przez Uchwałę Nr XXV/271/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Legnicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy:

1. O zamiarze wszczęcia kontroli Prezydent Miasta Legnicy, jako organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę na piśmie. Zawiadomienie zawiera oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz podpis Prezydent Miasta Legnicy bądź osoby przez niego upoważnionej.

2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

3. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Kontrolę przeprowadza się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, w godzinach jego otwarcia.

5. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

6. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przekazują kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli.

7. Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych.

8. Przedsiębiorca jest obowiązany składać niezbędne wyjaśnienia na żądanie kontrolujących.

9. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli i obowiązany jest niezwłocznie okazać ją kontrolującemu.

10. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego przedsiębiorcy i kontrolujących, który podpisują wszystkie osoby przeprowadzające kontrolę oraz kontrolowany przedsiębiorca.

11. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

……………………………………………..

                                                                   (data i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 773/PM/2013

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 4 września 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI PUNKTU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

przeprowadzonej w dniu....................................... w….......................................................................

…..........................................................................................................................................................

na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 1356 z późn. zm.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy nr ….................. ..... z dnia …........................... do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży/zakładzie gastronomicznym prowadzonym przez: ….................

…..........................................................................................................................................................

Osoby przeprowadzające kontrolę:

1. …............................................................................................................................................

Upoważnienie Prezydenta Miasta Legnicy Nr …...................z dnia ……………………….……

2. …............................................................................................................................................

Upoważnienie Prezydenta Miasta Legnicy Nr …................... z dnia …..................................

3. ………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………….

W trakcie kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

- posiadanie zezwolenia …...................................................................................................

- wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia, o której mowa w art. 111 …............................

- zaopatrywanie się u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (przedsiębiorca okazuje odpowiednie faktury)

….............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................

- prowadzenie sprzedaży zgodnie z posiadanym zezwoleniem …..........................................

- inne….......................................................................................................................................

2. Zasady przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych:

- nieletnim …...............................................................................................................................

- nietrzeźwym ….........................................................................................................................

- na kredyt i pod zastaw..............................................................................................................

- przestrzeganie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych (wydzielone stoiska, odpowiednia forma reklamy piwa określona w art. 131 ust. 1) ….............................................

3. Informacja dla klientów:

- szkodliwości spożywania alkoholu (obowiązkowe) …..............................................................

- zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim ….................................................................................

- zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym …..............................................................

- zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw …............................................................

- zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki (dotyczy sklepów) …...........

- godzinach otwarcia placówki handlowej …..............................................................................

- posiadaniu odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych …......................

4. Inne uwagi i spostrzeżenia (np. powiadamianie policji o przypadkach zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu w miejscu lub najbliższej okolicy): …........................

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony w trakcie dokonywania kontroli: …...............................

…..........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

6. Uwagi i zalecenia kontrolujących oraz termin ich usunięcia: …......................................................

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono. Protokół odczytano wszystkim obecnym. Protokół sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ….............................................

2. ….............................................

3. ….............................................

         …........................................................................................

( data, pieczęć, podpis przedsiębiorcy/lub upoważnionejprzez niego osoby)