ZARZĄDZENIE NR 11.2014

Burmistrza Łęknicy

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łęknica.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 150) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam miesięczne stawki czynszu najmu 1m2 powierzchni użytkowej:

1) lokali mieszkalnych w wysokości - 3,00 zł

2) lokali socjalnych w wysokości - 1,50 zł

§ 2. Stawka, o której mowa w § 1 pkt 1 ulega zmianom (obniżkom i podwyżkom) wg zasad określonych w Uchwale Nr XIX.147.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r.w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica Gminy Łęknica na lata 2013-2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 20.11.2012r. poz. 2303).

§ 3. Traci moc:

1) Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łęknica;

2) Zarządzenie nr 322.2014 Burmistrza Łęknicy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łęknica.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej serwisu miejskiego leknica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.leknica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łęknicy

Piotr Kuliniak