ZARZĄDZENIE NR 70.2015

Burmistrza Łęknicy

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Łęknica”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin konkursu „Najładniejsza posesja Gminy Łęknica”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Burmistrz Łęknicy

Piotr Kuliniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70.2015

Burmistrza Łęknicy

z dnia 15 maja 2015 r.

Zalacznik1.pdf