UCHWAŁA NR XXXIV/370/13

Rady Miasta Zgierza

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia należytego utrzymania czystości i porządku uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1. Nr XLIV/428/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz” (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 122, poz. 977). 

2. Nr XXXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

3. Nr XXXII/343/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza

Jarosław Komorowski

Załącznik do uchwały

Nr XXXIV/370/13 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 26 marca 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Regulamin obowiązuje na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

 

Rozdział 2 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę

§ 3. Gmina Miasto Zgierz od dnia 1 lipca 2013 r. zapewnia odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

§ 4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, na których zamieszkują mieszkańcy ponoszą oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 3 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego. 

§ 6. 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy wywozu nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy, o której mowa w ust. 1 oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umów wywozu, nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za ich usunięcie na żądanie uprawnionego organu. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

5. Właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są place zabaw dla dzieci, zobowiązani są do: 

1) zabezpieczenia placu zabaw dla dzieci przez jego trwałe ogrodzenie; 

2) wymiany piasku w piaskownicy przynajmniej raz w roku przed sezonem letnim; 

3) wymiany piasku w piaskownicy każdorazowo w sytuacji stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierząt lub innymi zanieczyszczeniami; 

4) umieszczenia przy wejściu trwałego oznakowania informującego o zakazie wprowadzania psów i innych zwierząt domowych. 

§ 7. 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy wywozu komunalnych osadów ściekowych z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy, o której mowa w ust. 1 oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

3. Wykorzystywanie komunalnych osadów ściekowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 8. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:

1) z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

2) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

2. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się codziennie, a w razie wystąpienia silnych opadów śniegu, niezwłocznie po ich ustaniu. 

3. Obowiązek oczyszczania chodników należy realizować poprzez: 

1) odgarnięcie i gromadzenie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej oraz podjęciu działań zmierzających do usunięcia śliskości z chodnika; 

2) uprzątnięcie piasku użytego do likwidacji śliskości na chodnikach niezwłocznie po ustaniu przyczyń jego zastosowania; 

3) gromadzenie śniegu, błota i lodu poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający wsiadanie i wysiadanie pasażerów. 

§ 9. 

1. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości w miejscu przez niego wyznaczonym, pod warunkiem, że powstające odpady nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla sąsiadów. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usunięcia gałęzi, które sięgając poza granice nieruchomości stwarzają zagrożenie lub utrudnienie dla osób korzystających z sąsiadującego miejsca przeznaczonego do użytku publicznego. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu i lodu z dachów i gzymsów budynków, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w szczególności nad wejściami i bramami oraz ciągami komunikacyjnymi. 

§ 10. 

1. Zabrania  się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię oraz gromadzenia w sposób zagrażający terenom zieleni miejskiej.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami winno odbywać się jedynie na terenie utwardzonym, nie służącym do użytku publicznego, z którego powstające ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych w sposób umożliwiający ich usunięcie. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez zarządce sieci.

3. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 2, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z nieruchomości sąsiedniej oraz dróg.

4. Właściciel samochodu może dokonywać drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleb oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 4 

Zasady zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników o pojemności od 0,11 m3  do 7 m3, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w § 15 ust. 1 oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 12. 

1. Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących kategorii odpadów: 

1) z papieru; 

2) ze szkła; 

3) z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych; 

4) ulegających biodegradacji; 

5) niebezpiecznych; 

6) wielkogabarytowych; 

7) budowlanych i rozbiórkowych. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wyposażonych w pojemniki o pojemności 0,11 m3, 0,12 m3 1,1 m3 lub worki foliowe,  natomiast właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wyposażonych w pojemniki o pojemności 0,11 m3,  0,12m3 1,1 m3 lub worki foliowe. Pojemniki o pojemności 3 m3, 5 m3 i 7 m3  mogą zostać ustawione na nieruchomości po ustaleniu tego z firmą wywożącą odpady komunalne.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzą selektywne zbieranie odpadów na terenie nieruchomości w wyznaczonych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażonych w pojemniki o pojemności od 0,12 m3 do 7 m3

Ilość punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinna być dostosowana do liczby mieszkańców mieszkających i ilości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych i powinien przypadać co najmniej jeden, na każde 400 mieszkańców. 

4. W ramach prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Zgierz umieszczone zostaną ogólnodostępne pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w§ 13 ust. 1 i § 14 ust. 1, 3, 4, w tym w szczególności na: 

1) odpady z papieru i tektury; 

2) odpady z tworzyw sztucznych; 

3) odpady ze szkła kolorowego; 

4) odpady ze szkła bezbarwnego; 

5) odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych; 

6) baterie i akumulatory przenośne zbierane do pojemnika wykonanego z materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów, których frakcje powstają na terenie nieruchomości. 

§ 13. 

1. Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować następujące pojemniki lub worki foliowe, w tym: 

1) niebieskie – z przeznaczeniem na papier, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3

2) zielone – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3

3) białe – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3

4) żółte – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3

5) brązowe – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3

6) czarne – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3

2. Gmina Miasto Zgierz dla wszystkich mieszkańców miasta tworzy ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dla odpadów: 

1) niebezpiecznych w szczególności takich jak:przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny; 

2) wielkogabarytowych; 

3) budowlanych i rozbiórkowych; 

4) zużytych opon. 

3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają do  gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady wymienione w ust. 2 oraz mogą dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji.

4. Przekazywanie przez właścicieli nieruchomości do unieszkodliwienia odpadów takich jak zużyte baterie przemysłowe i samochodowe, zużyte akumulatory przemysłowe i samochodowe, pojazdy wycofane z eksploatacji, odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 14. 

1. Na wszystkich ogólnodostępnych pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów musi znajdować się symbol recyklingu (wstęga Mobiusa). 

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 15 ust. 1, dodatkowo muszą posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych odpadów i wykaz odpadów gromadzonych w pojemnikach oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione. 

3. Wykaz odpadów, które mogą być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, o których mowa w § 13 ust. 1 oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione, stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Na pojemnikach może się znajdować graficzne przedstawienie odpadów, o których mowa w ust. 2. 

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oznaczenia pojemników, o których mowa w ust. 1 do dnia 31 grudnia 2014 roku. 

§ 15. 

1. Liczba i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, powinna zapewnić ich nieprzepełnianie, a do jej określenia przyjmuje się średnią ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i innych źródłach na terenie Gminy Miasto Zgierz w ciągu miesiąca: 

1) 120 l – na osobę dla gospodarstwa domowego; 

2) 60 l – na każdą osobę zatrudnioną w handlu, usługach i gastronomii; 

3) 40 l – na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych; 

4) 150 l – na osobę zatrudnioną w placówkach całodziennego pobytu (w hotelach, szpitalach, placówkach oświatowych i kulturalno-oświatowych, pensjonatach, internatach, budynkach socjalnych itp.); 

5) 3 m3 – na 1 ha dla czynnych cmentarzy; 

6) 5 m3 – na 0,1 ha dla targowisk; 

7) 30 l – na osobę zatrudnioną w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej (w urzędach i instytucjach, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i turystyki, kultu religijnego, itp.); 

8) 20 l – na każdą osobą zatrudnioną w zakładach pracy. 

2. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, odbieranych przez podmiot odbierający odpady komunalne, powinna wynikać ze średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

§ 16. 

1. Miejsca wyznaczone pod pojemniki powinny być przygotowane i zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnione z podmiotem odbierającym odpady komunalne. 

2. Pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

3. Pojemniki powinny być ustawiane w miejscu trwale wydzielonym, na równej nawierzchni, utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

4. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. 

5. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości. 

6. Podmiot odbierający odpady komunalne ma obowiązek wykonania usługi w sposób zapewniający pozostawienie miejsca ustawienia pojemników w czystości. 

§ 17. 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne dostęp do pojemników w ustalonym czasie, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. 

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do  zbiorników bezodpływowych. 

§ 18. W przypadku braku możliwości wydzielenia miejsca pod pojemniki na terenie nieruchomości, miejsce takie może być zlokalizowane na terenie bezpośrednio przyległym do tej nieruchomości, po uzyskaniu zgody właściciela przyległej nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w § 16 i 17. 

§ 19. 

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne może odmówić wywiezienia odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jeżeli: 

1) zachodzi podejrzenie, że są to odpady inne niż komunalne, niewiadomego pochodzenia lub o nieznanym składzie, mogące posiadać właściwości odpadów niebezpiecznych (np. wybuchowe, utleniające, łatwopalne, drażniące, toksyczne, żrące); 

2) w pojemnikach znajdują się odpady, o których mowa w § 23 pkt. 1 i 4. 

2. W przypadku stwierdzenia odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca odbierający odpady komunalne obowiązany jest powiadomić odpowiednie służby w celu ich neutralizacji, a w przypadku pozostałych odpadów, właściciel nieruchomości obowiązany jest do ich wydzielenia z odpadów komunalnych i dalszego zagospodarowania. 

§ 20. Mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są wrzucać drobne odpady komunalne do koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 21. 

1. Kosze uliczne na drobne odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, w tym w szczególności na przystankach komunikacyjnych, przy oznakowanych przejściach dla pieszych i ciągach komunikacyjnych, których rozmieszczenie i opróżnianie zapewniają: 

1) zarządcy dróg publicznych i wewnętrznych w odniesieniu do ulic i placów; 

2) upoważnione przez Prezydenta Miasta Zgierza jednostki na terenach parków miejskich i przystankach komunikacyjnych; 

3) właściciele nieruchomości na terenach gdzie występuje zabudowa wielorodzinna. 

2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach najbardziej intensywnego ruchu pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz umieszczone zostaną kosze uliczne przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w § 13 ust. 1 i § 14 ust. 1, 3 i 4. 

§ 22. Organizator imprezy masowej lub innej o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet przenośnych; 

2) uprzątnięcie terenu i terenów przyległych bezpośrednio, po zakończeniu imprezy. 

§ 23. Zabrania się: 

1) gromadzenia w pojemnikach śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, nieczystości ciekłych, ścieków bytowych, komunalnych osadów ściekowych, odpadów przemysłowych i z działalności gospodarczej, medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów niebezpiecznych; 

2) spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, z wyjątkiem odpadów z: 

a) drewna, o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi oraz innymi substancjami niebezpiecznymi, 

b) kory, korka, trocin, forniru, papieru i tektury, o ile nie zawierają substancji niebezpiecznych, 

3) magazynowania odpadów na terenie nieruchomości poza pojemnikami; 

4) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych innych odpadów niż te, na które przeznaczony jest pojemnik; 

5) wrzucania, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów niebezpiecznych i ulegających biodegradacji do koszy ulicznych. 

Rozdział 5 

Częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i komunalnych osadów ściekowych

§ 24. 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie. 

2. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określony zostanie w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz. 

§ 25. 

1. Zabrania się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości. 

2. Zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do wód i do ziemi. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywać się może wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu. 

§ 26. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów. 

§ 27. Dopuszcza się: 

1) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku; 

2) spalanie odpadów zielonych poza instalacjami i urządzeniami na terenie nieruchomości jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych i nie powoduje uciążliwości dla otoczenia. 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 28. Gmina Miasto Zgierz ma obowiązek osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych oraz innych odpadów pochodzenia podobnego do odpadów z gospodarstw domowych, w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

§ 29. Gmina Miasto Zgierz obowiązana jest zmniejszyć do dnia 16 lipca 2020 r. masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do 9137,405 Mg (t), tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

§ 30. Gmina Miasto Zgierz obowiązana jest osiągnąć poziom odzysku zużytych opon na poziomie 75% i recyklingu na poziomie co najmniej 15% do 2022 r. 

§ 31. Gmina Miasto Zgierz prowadzić będzie działania edukacyjne i akcje informacyjne, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez propagowanie: 

1) systemu selektywnego zbierania odpadów; 

2) korzyści jakie niesie dla środowiska odzysk i recykling odpadów; 

3) konieczności zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów; 

4) negatywnego oddziaływania na środowisko nielegalnie składowanych odpadów; 

5) zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych; 

6) kampanii edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w tym wyeliminowania składowania opon w środowisku oraz niekontrolowanego spalania na powierzchni ziemi. 

§ 32. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do stacji zlewnych. 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 33. 

1. Utrzymujący zwierzęta domowe w szczególności właściciele zwierząt oraz osoby sprawujące czasową opiekę lub nadzór nad zwierzętami są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru. 

§ 34. 

1. Utrzymujący zwierzęta domowe, a w szczególności psy zobowiązani są do: 

1) sprawowania stałego i skutecznego nadzoru nad zwierzętami domowymi, z wyjątkiem psów znajdujących się na terenie ogrodzonym, którego opuszczenie jest niemożliwe; 

2) prowadzenia w miejscach publicznych psów na uwięzi, a psów ras uznawanych za agresywne oraz mieszańców tych ras dodatkowo po nałożeniu kagańca; 

3) niedopuszczenia do zakłócania przez zwierzęta domowe spokoju, porządku publicznego i spoczynku nocnego; 

4) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku wspólnego (klatek schodowych, wind, parków, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, alejek osiedlowych, obiektów rekreacyjno-sportowych) – z wyjątkiem osób niewidomych i słabo widzących korzystających z psów przewodników oraz funkcjonariuszy i pracowników formacji powołanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa oraz prowadzenia czynności ratunkowych, podczas wykonywania obowiązków z psami służbowymi; 

2. Odchody zwierząt domowych mogą być wrzucane w szczelnych jednorazowych opakowaniach, tylko do pojemników na zmieszane odpady komunalne. 

§ 35. 

1. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na teren: 

1) placów zabaw dla dzieci; 

2) szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, przychodni i innych obiektów służby zdrowia bez uzyskania wcześniejszej zgody dyrekcji tych placówek; 

3) placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej, jeżeli wynika to z decyzji właścicieli, użytkowników i zarządców tych obiektów; 

4) parków miejskich jeżeli tak stanowi regulamin parku; 

5) wind osobowych w budownictwie wielorodzinnym, jeżeli wynika to z decyzji właściciela nieruchomości; 

6)  innych budynków użyteczności publicznej, jeżeli wynika to z decyzji właścicieli, użytkowników i zarządców tych obiektów.  

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do trwałego oznakowania tych miejsc tablicami, nalepkami, napisami lub plakatami informującymi o zakazie wprowadzania zwierząt domowych. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych i słabo widzących oraz psów służbowych formacji powołanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa oraz prowadzenia czynności ratunkowych. 

§ 36. 

1. Zabrania się ustawiania bud dla psów i innych obiektów służących do trzymania zwierząt na terenach nieruchomości ogólnie dostępnych, bez zgody właściciela nieruchomości. 

2. Zabrania się dokarmiania zwierząt wolno żyjących (dzikich) i bezdomnych bez zgody właściciela nieruchomości. 

§ 37. Utrzymujący zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

§ 38. Gmina Miasto Zgierz zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami poprzez stałe ich wyłapywanie oraz zapewnienie im opieki. 

Rozdział 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 39. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących obszarach Gminy Miasto Zgierz, nie związanych z produkcją rolną: 

1) osiedlach o zabudowie wielorodzinnej; 

2) terenie zabudowy śródmiejskiej; 

3) terenach zabudowy jednorodzinnej, na których nie można spełnić wymogów określonych w§ 40; 

4) budynkach użyteczności publicznej; 

5) terenach rekreacyjnych. 

§ 40. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się możliwość chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych w przepisach prawa, a w szczególności: 

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia; 

2) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości wytwarzanych podczas prowadzenia hodowli zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie powodujących zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza; 

3) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich; 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

5) usytuowania uli z pszczołami w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości lub mniejszej w przypadku uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości. 

§ 41. Właściciel, opiekun lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach z terenów służących do użytku publicznego. 

Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 42. Obszarami podlegającymi obowiązkowej  deratyzacji odbywającej się co najmniej raz do roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, a także nieruchomości związane z produkcją handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych.

Rozdział 10 

Przepisy końcowe

§ 43. 

1. Do przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, upoważnia się: 

1) funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zgierzu; 

2) pracowników Urzędu Miasta Zgierza posiadających imienne upoważnienie Prezydenta Miasta Zgierza. 

§ 44. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.) oraz odpowiednio przepisy innych ustaw. 

Załącznik do Regulaminu

utrzymania czystościi porządku 

na terenie Gminy Miasto Zgierz 

Wykaz odpadów, które mogą być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 
o których mowa w § 14 ust.  3 Regulaminu oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione 

Rodzaj odpadów 
i oznaczenie 
pojemnika 

Kolor 
pojemnika 

Rodzaj odpadów gromadzonych w pojemnikach 
nadających się do recyklingu 

Odpady nie podlegające procesowi recyklingu, których wrzucanie jest zabronione 


Uwagi 

PAPIER 

NIEBIESKI 


Papier i tektura: 
- gazety i czasopisma, 
- katalogi, prospekty, foldery, 
- papier szkolny i biurowy, 
- książki i zeszyty, 
- torebki papierowe, 
- papier pakowy, 
- pudełka kartonowe, 
- tektura. 


- papier zabrudzony i tłusty, 
- papier z folią i kalkę, 
- papier termiczny i faksowy, 
- kartony po mleku i napojach, 
- papier przebitkowy, 
- pieluchy jednorazowe i podpaski, 
- worki po cemencie i innych materiałach budowlanych, 
- tapety, 
- inne odpady komunalne. 


Pouczenie: 
- przed wrzuceniem należy usunąć metalowe części i plastikowe opakowania. 


SZKŁO 
KOLOROWE ZIELONY 


Szkło kolorowe: 
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
- butelki po napojach alkoholowych, 
- szklane opakowania po kosmetykach. 


- szkło stołowe, 
- fajans i porcelana, 
- ceramika, doniczki i znicze, 
- lustra i witraże, 
- szkło okienne i zbrojone, 
- żarówki, 
- szkło kryształowe, 
- reflektory i izolatory, 
- opakowania po lekach, 
- szkło żaroodporne i okularowe, 
- termometry i strzykawki, 
- ekrany i lampy telewizyjne, 
- szyby samochodowe, 
- inne odpady komunalne. 


Pouczenie: 
- wrzucać należy czyste opakowania, 
- nie tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika, 
- opakowania wrzucać bez zamknięć i zakrętek. SZKŁO 
BEZBARWNE 
BIAŁY 


Szkło bezbarwne: 
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
- butelki po napojach alkoholowych, 
- szklane opakowania po kosmetykach, 
- szklanki. 


- szkło stołowe, 
- fajans i porcelana, 
- ceramika i doniczki, 
- lustra, 
- szkło okienne i zbrojone, 
- żarówki, 
- lampy neonowe, fluoroscencyjne 
i rtęciowe, 
- reflektory i izolatory, 
- opakowania po lekach, 
- szkło żaroodporne i okularowe, 
- termometry i strzykawki, 
- ekrany i lampy telewizyjne, 
- szyby samochodowe, 
- inne odpady komunalne. 


Pouczenie: 
- wrzucać należy czyste opakowania, 
- nie tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika, 
- opakowania wrzucać bez zamknięć i zakrętek. 


METALE, 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 
ŻÓŁTY 


Tworzywa sztuczne: 
- butelki po napojach, 
- opakowania po chemii 
gospodarczej (np. szamponach, 
proszkach, płynach), 
- opakowania po produktach 
spożywczych, 
- plastikowe zakrętki, 
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i folie, 
- plastikowe koszyczki po owocach posiadające symbol recyklingu (wstęga Mobiusa) i chemiczną nazwę tworzywa PET, PE-HD, PE-LD, PP i PS. 

Metale: 
- puszki po napojach, sokach, 
- puszki z blachy stalowej po żywności, 
- drobny złom żelazny i metale kolorowe, 
- kapsle z butelek, 
- folia aluminiowa, 
Wielomateriałowe odpady opakowaniowe – po płynnej żywności, kosmetykach i farmaceutykach. 


- odpady z tworzyw sztucznych 
PVC (PCV, PCW) PVDC, PA, OPA, PC, ABS, 
- butelki i pojemniki po olejach 
silnikowych i przemysłowych, 
- butelki i pojemniki po płynach chłodniczych i hydraulicznych, 
- opakowania po lekach i strzykawki, 
- pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, 
- zabawki, 
- skrzynki po napojach, 
- styropian i inne odpady budowlane i rozbiórkowe, 
- opakowania po farbach, lakierach i olejach, 
- tworzywa piankowe, 
- kauczuk, guma i silikon, 
- opakowania po aerozolach, 
- zużyte baterie i akumulatory przenośne, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- inne odpady komunalne. 


Pouczenie: 
- wrzucać czyste opakowania i zgnieść je przed wrzuceniem, 
- zgnieść aluminiowe puszki przed wrzuceniem. 

Uwaga ! 
- nie wrzucać opakowań posiadających symbol recyklingu  (wstęga Mobiusa) i chemiczną nazwę tworzywa PVC (PCV, PCW). 

ODPADY 
ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 
I 
ODPADY ZIELONE 


BRĄZOWY 


Bioodpady: 
- organiczne odpady kuchenne, 
- liście, kwiaty i skoszona trawa, 
- nienadające się do spożycia warzywa i owoce, 
- resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, 
- drobne gałęzie drzew i krzewów, 
- trociny i kora drzew, 
- stary chleb, 
- odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 


- kości zwierząt, 
- olej jadalny, 
- mięso i padlina zwierząt, 
- drewno, 
- leki, 
- piasek i kamienie, 
- odchody zwierząt, 
- popiół z systemów grzewczych, 
- papier i karton, 
- inne odpady komunalne. 


Pouczenie: 
- odpady ulegające biodegradacji można zbierać do pojemników (worów) ulegających biodegradacji. 


ZMIESZANE 
ODPADY 
KOMUNALNE 


CZARNY 

Odpady sortowane: 
- niesegregowane odpady komunalne. 

- odpady ulegające biodegradacji, 
- inne odpady niebezpieczne, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 


Pouczenie: 
bez uwag 
ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 

- ZUŻYTE 
BATERIE 
I AKUMULATORY 
PRZENOŚNE CZERWONY 

Baterie i akumulatory: 
- jednoogniwowe typu AA i AAA, 
- przeznaczone do używania w telefonach i komputerach przenośnych, 
- przeznaczone do używania w elektronarzędziach bezprzewodowych, 
- przeznaczone do używania w zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, 
- przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów, 
- inne niewymienione, 
- ogniwa guzikowe. 


- baterie przemysłowe i akumulatory przemysłowe, 
- baterie samochodowe i akumulatory samochodowe, 
- inne odpady niebezpieczne, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- inne odpady komunalne, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 


Pouczenie: 
- baterie i akumulatory, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte. 


ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 

- ZAWIERAJĄCE 
RTĘĆ (Hg) 
CZERWONY 


Odpady zawierające Hg: 
- świetlówki, 
- lampy rtęciowe, 
- lampy sodowe, 
- lampy metalohalogenkowe, 
- termometry, 
- amalgamaty. 


- inne odpady niebezpieczne, 
- odpady komunalne, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- zużyte baterie i akumulatory przenośne, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 


Pouczenie : 
- nie tłuc lamp wyładowczych i termometrów przed wrzuceniem do pojemnika. ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 

- LEKI 

CZERWONY 


Leki: 
- przeterminowane, 
- niewykorzystane, 


- inne odpady niebezpieczne, 
- odpady komunalne, 
- środki opatrunkowe, 
- odpady medyczne i weterynaryjne, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- zużyte baterie i akumulatory przenośne, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe. 


Pouczenie : 
- leki wrzucać do pojemnika razem z opakowaniem.