UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2009

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania dotychczasowemu Miejskiemu Domowi Kultury w Sieradzu nazwy Sieradzkie Centrum Kultury i nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 540), uchwala się co następuje: 

§ 1. Miejski Dom Kultury w Sieradzu otrzymuje nazwę Sieradzkie Centrum Kultury. 

§ 2. Nadać Sieradzkiemu Centrum Kultury statut, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i z tym dniem traci moc Uchwała Nr 197/XX/2000 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu. 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu

Romuald Koliński

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/344/2009 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 22 grudnia 2009 r. 

STATUT SIERADZKIEGO CENTRUM KULTURY  

§ 1. 

1. Sieradzkie Centrum Kultury jest instytucją kultury prowadzącą działalność kulturalną. 

2. Organizatorem Sieradzkiego Centrum Kultury jest Gmina Miasto Sieradz. 

3. Sieradzkie Centrum Kultury działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223). 

§ 2. Instytucja kultury pod nazwą Sieradzkie Centrum Kultury ma osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru kultury prowadzonego przez Organizatora. 

§ 3. 

1. Siedzibą Sieradzkiego Centrum Kultury jest miasto Sieradz. 

2. Sieradzkie Centrum Kultury prowadzi swą działalność na terenie miasta Sieradza. 

§ 4. 

1. Sieradzkie Centrum Kultury prowadzi w szczególności działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. 

2. Do podstawowych zadań Sieradzkiego Centrum Kultury należy w szczególności: 

1) organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, 

2) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, 

3) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, 

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań, 

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych, 

6) promocja kultury Miasta Sieradza i lokalnych twórców ludowych, 

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, 

8) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

9) sprawowanie opieki nad zabytkami, 

10) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, 

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej, 

14) organizowanie innych imprez o charakterze kulturalnym. 

3. Sieradzkie Centrum Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną. 

§ 5. 

1. Sieradzkim Centrum Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Sieradza. 

3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Prezydent Miasta Sieradza. Regulamin ustala Prezydent Miasta. 

§ 6. Organizację wewnętrzną Sieradzkiego Centrum Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury w drodze Zarządzenia. 

§ 7. 

1. Sieradzkie Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Sieradzkie Centrum Kultury może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) wpływów z własnej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, 

2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

3) dotacji z budżetu, 

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

5) z innych źródeł. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Sieradzkiego Centrum Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora. 

4. Sieradzkie Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

§ 8. 

1. Podstawą działalności Sieradzkiego Centrum Kultury jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta. 

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku. 

3. Sieradzkie Centrum Kultury wykonuje zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora. 

4. Sieradzkie Centrum Kultury może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przestawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych. 

§ 9. Nadanie Statutu oraz jego zmiana następuje w drodze Uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu. 

§ 10. Organizator może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zlikwidować Sieradzkie Centrum Kultury 

§ 11. Sieradzkie Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z napisem: 

SIERADZKIE CENTRUM KULTURY ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz.