UCHWAŁA NR XXII/229/2017

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)  Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Wyznacza się obszar zdegradowany Gminy Czchów w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyznacza się obszar rewitalizacji Gminy Czchów w granicach określonych w załączniku Nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

3. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia wskazanych w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) określa „Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Czchów”, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustanawia się na rzecz Gminy Czchów prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/229/2017

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 9 lutego 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/229/2017

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 9 lutego 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/229/2017

Rady Miejskiej w Czchowie

z dnia 9 lutego 2017 r.

Zalacznik3.pdf