UCHWAŁA NR VI/41/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

Na podstawie art.18 ust 1 i ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art.6 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, z późniejszymi zmianami) oraz art. 14, 15 i 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lutego 2011r w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/439/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 834 poz. 5035.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

STATUT Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie działa jako samorządowy zakład budżetowy na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami ),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami ),

4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U. Nr 241, poz. 1616),

5) niniejszego Statutu,

6) pozostałych przepisów dotyczących jego działania

§ 2. 

1. Siedzibą Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest miasto Żabno

2. Obszarem działania Zakładu jest teren całego Kraju

§ 3. 

1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Żabno w rozumieniu art. 15 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami ),

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.

Przedmiot działania Zakładu.

§ 4. Przedmiotem działania Zakładu jest:

1) utrzymanie czystości ulic, placów, chodników i przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy,

2) wywóz nieczystości stałych i płynnych,

3) zbiórka odpadów komunalnych, oraz wywóz odpadów komunalnych

4) selektywna zbiórka odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie przez odzysk,

5) koszenie poboczy dróg i terenów zielonych,

6) utrzymanie i rozbudowa zieleni na terenie Gminy, oraz zadrzewianie,

7) utrzymanie cmentarzy komunalnych,

8) budowa i remont dróg, ulic, placów, chodników,

9) produkcja elementów betonowych,

10) zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Żabno ,

11) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych i mieszkalnych na terenie Gminy ,

12) utrzymanie i konserwacja rowów , przepustów , obiektów mostowych,

13) zimowe utrzymanie dróg,

14) bieżące remonty i konserwacja budynków i budowli komunalnych,

15) oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych,

Rozdział 3.

Organizacja Zakładu.

§ 5. Uprawnienia do kontroli i oceny działalności Zakładu posiada Rada Miejska i Burmistrz Żabna.

§ 6. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi swoją działalność na zasadach umożliwiających pokrycie kosztów z osiąganych przychodów.

§ 7. 

1. Miejsko Gminnym Zakładem gospodarki Komunalnej zarządza Kierownik.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Żabna

3. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz

4. Kierownik Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie działając zgodnie z prawem i prawomocnymi decyzjami Organów Gminy Żabno.

5. Głównego Księgowego powołuje Kierownik Zakładu

§ 8. Szczegółową wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu opracowany przez Kierownika Zakładu.

Rozdział 4.

Przedstawicielstwo Zakładu.

§ 9. 

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważnieni są łącznie Kierownik i Główny Księgowy .

2. Główny Księgowy i pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania.

3. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Kierownik .

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

Rozdział 5.

Zasady gospodarki finansowej .

§ 10. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początku i końcu okresu oraz rozliczenia z budżetem

2. Zakład prowadzi działalność w oparciu o zasady racjonalnej gospodarki, samofinansowania oraz rachunku ekonomicznego.

3. Zakład może otrzymywać z Budżetu Gminy :

a) dotacje przedmiotowe ,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

4. W zakresie określonym w odrębnych ustawach Zakład może otrzymywać dotację podmiotową.

5. Plan finansowy opracowuje Kierownik Zakładu.

6. Plan finansowy Zakładu powinien uwzględnić możliwości i warunki działania Zakładu, interesy społeczności Gminy oraz zakres rzeczowy planowany do realizacji w danym roku budżetowym.

7. W planie finansowym Zakładu wyodrębnia się w szczególności :

a) przychody własne,

b) dotacje z budżetu Gminy,

c) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń,

d) wydatki inwestycyjne

8. Ujęte w rocznym planie finansowym Zakładu przychody – stanowiące prognozy ich wielkości oraz wydatki – mogą w ciągu roku ulec zmianie jeżeli :

a) zrealizowano przychody wyższe od prognozowanych,

b) zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetem Gminy oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu. W planie finansowym Zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

9. Inne niż wymienione w ust. 8 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Żabno .

10. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy .

11. Umowy cywilnoprawne są podstawą stosunków prawnych między Zakładem, a innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi wynikającymi z zakresu i przedmiotu działania Zakładu .

12. Za usługi świadczone na rzecz Gminy Żabno Zakład nie nalicza zysku.

13. Źródła przychodów stanowią środki uzyskane z działalności własnej oraz dotacji celowej

14. Zakład pokrywa koszty działalności przychodami własnymi uzyskiwanymi z prowadzonej działalności określonej w § 4 niniejszego Statutu.

15. Zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładu są przekazywane do budżetu co kwartał w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego. Zaliczkowa wpłata do budżetu wynosi ¼ planowanych wpłat do budżetu. Zakład budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

16. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład budżetowy wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

17. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początku roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu budżetowego. Przy czym dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu .

§ 11. 

1. Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza obowiązującą sprawozdawczość finansową na zasadach określonych w ustawie: o rachunkowości ustawie o finansach publicznych oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych , z uwzględnieniem postanowień uchwały budżetowych Rady Miejskiej Żabno na dany rok budżetowy.

2. Główny Księgowy Zakładu odpowiada za :

a) prawidłowe , odrębne prowadzenie rachunkowości Zakładu,

b) za całokształt gospodarki finansowej,

c) roczną i okresową sprawozdawczość budżetową ,

d) prawidłowość rozliczeń finansowych z tytułu podatków, opłat, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

e) wstępną kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów finansowych

§ 12. 

1. Zakład tworzy fundusz socjalny zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz.335 z późniejszymi zmianami ) .

2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu socjalnego oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa Kierownik Zakładu w regulaminie , z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy , o której mowa w ust. 1.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe.

§ 13. Statut Zakładu może być zmieniony wyłącznie w trybie właściwym do jego uchwalenia

§ 14. Kompetencje Zakładu nie mogą naruszać ustawowych i statutowych uprawnień Gminy Żabno i innych jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 15. Burmistrz dokonuje oceny działalności Zakładu i pracy Kierownika Zakładu.

§ 16. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym Gminy Żabno, w które został wyposażony.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik