UCHWAŁA NR VI/52/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami),w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz.755),art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr17, poz. 95) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 1 m2 zajętej powierzchni targowiska pod sprzedaż w wysokości 2.00 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 699.27 zł.

3. Przez pojęcie „zajęta powierzchnia” należy rozumieć całkowitą powierzchnię targowiska zajętą pod sprzedaż jak również powierzchnię zajętą przez sprzedającego, z której nie może skorzystać inny sprzedający.

4. Przy wyliczeniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni targowiska.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

a) na targowisku przy ul. Szkotnik w Żabnie oraz na placu handlowym "Plac Grunwaldzki" w Żabnie - Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie. Zainkasowane kwoty z tytułu opłaty targowej Miejski Ludowy Klub Sportowy odprowadza w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.

b) na innych targowiskach w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żabno - osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej będzie wynosić 30% zainkasowanej kwoty i wypłacane będzie w kasie Urzędu Miejskiego po rozliczeniu zainkasowanych kwot i wpłaceniu opłaty targowej.

3. Inkasenci określeni w ust. 2 będą dokonywać rozliczeń wpływów i wpłaty inkasa na koniec każdego miesiąca do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego.

§ 4. Cennik opłaty targowej należy umieścić na targowiskach w widocznym miejscu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr L/539/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2010 r., Nr 584, poz.4553.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Wykaz inkasentów poboru opłaty targowej:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155

7

Ilkowice

Giebułtowska Franciszka

33-131 Łęg Tarnowski, Ilkowice, ul. Rudno 215

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Niedomice

Ptaśnik Halina

33-132 Niedomice, ul. Długa 33

13

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

14

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

15

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

16

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

17

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

18

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

19

Siedliszowice 

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik