UCHWAŁA NR VII/56/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole oraz oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzony przez Gminę Żabno.

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Żabno realizują program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00 – 5 godzin dziennie.

§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują:

1) realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) rozwijania zdolności twórczych,

c) wspieranie indywidualnych zainteresowań,

2) prowadzenie zajęć relaksująco-wyciszających,

3) przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,

4) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz,

5) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

6) zajęcia z religii.

§ 4. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne.

§ 5. 

1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości:

- - 0,13 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym (zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679, z późn. zm.))- przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 6 godzin dziennie,

- - 0,09 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym - przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 7 godzin dziennie,

- - 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym - przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 8 godzin dziennie,

- - 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym - przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie,

- - 0,08 % minimalnego wynagrodzenia za prace obowiązującego w danym roku kalendarzowym - przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 10 godzin dziennie.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w § 2.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 wnoszą rodzice (opiekunowie prawni) i miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 6. 

1. W przypadku uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa, za drugie i każde następne dziecko opłata, o której mowa w § 5 ust 1 ulega obniżeniu o 50 %.

2. Z opłaty o której mowa w § 5 ust 1 zwalnia się dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

§ 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat ze świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 9. Tarci moc uchwała nr XXXVIII/408/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żabno ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2009 r. nr 792 poz. 6342.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik