UCHWAŁA NR XIX/233/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 1-5, art. 13f ust. 2, art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 155 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Na drogach publicznych kategorii gminnej oraz na drogach wewnętrznych i placach w centrum miasta Żabna określonych w§ 2ustala się strefę płatnego parkowania zwaną dalej "strefą płatnego parkowania", w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych.

§ 2. Obszar strefy płatnego parkowania, o której mowa w § 1 obejmuje ulice i place w obrębie centrum miasta Żabna i tworzy się następujące strefy płatnego parkowania:

1) Strefa "A" płatnego parkowania obejmuje:

ul. Rynek wraz z parkingiem oraz parking przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,

Plac Grunwaldzki,

parking przy budynku OSP,

ul. Przybyszowskiego

2) Strefa "B" płatnego parkowania obejmuje:

ul. Jagiełły od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 975 do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi,

ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego,

ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

§ 3. 

1. Opłaty za parkowanie pojazdów z strefach płatnego parkowania pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie, od godz. 7:00 do 16:00.

2. Opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

§ 4. 

1. Ustala się następujące rodzje i stawki opłat w strefach płatnego parkowania:

1) opłata jednorazowa:

za pierwsze 0,5 godz. parkowania - stawka 0,50 zł,

za pierwszą godz. parkowania - stawka 1,00 zł,

za drugą godz. parkowania -stawka 1,20 zł,

za trzecią godz. parkowania - stawka 1,40 zł,

za każdą następną godz. parkowania - stawka 1,00 zł,

2) opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania:

- za 1 miesiąc - 20 zł,

- za 6 miesięcy - 70 zł,

- za 12 miesięcy - 120 zł.

3) W razie wyznaczenia w strefie zastrzeżonych stanowisk postojowych (kopert) w celu korzystania na zasadzie wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo opłata abonamentowa wynosi:

- abonament za 1 miesiąc na stanowisku zastrzeżonym - 300 zł,

- abonament za 6 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym - 1400 zł,

- abonament za 12 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym - 2600 zł,

2. Mieszkaniec strefy będący właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym tylko jednym numerem rejestracyjnym pojazdu.

3. Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca strefy dotyczy wyłącznie właścicieli (posiadaczy) pojazdów samochodowych z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd osobowy, osobowo - towarowy, osobowo - ciężarowy, osobowo - specjalistyczny ( w tym również dla osób korzystających z pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze oraz mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.), zameldowanych w granicy Strefy Płatnego Parkowania na pobyt stały lub czasowy i zamieszkujących w jej obszarze. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym

4. Abonament mieszkańca dotyczy tylko miejsc parkingowych zlokalizowanych na ulicy, na której zamieszkuje właściciel (posiadacz) pojazdu. Na pozostałym obszarze Strefy Płatnego Parkowania nie zwalnia on od wniesienia opłaty na zasadach ogólnych.

§ 5. 

1. Wprowadza się zerową stawkę opłat dla

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową ( wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005r.),

2) oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich oraz pogotowia ratunkowego i policji,

3) pojazdów zaopatrzenia w godzinach 7:00 - 9:00 (na podstawie faktury) na czas postoju do 30 minut niezbędny do wyładunku (załadunku) towaru z zaznaczeniem za przednią szybą pojazdu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju),

4) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się,

5) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.

2. W Strefie wyznacza się miejsca postojowe oznaczone znakiem "D-18" (z tabliczką - T 29) przeznaczonych dla inwalidów i pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 6. 

1. Opłatę jednorazową za parkowanie uiszcza się w chwili zajęcia miejsca postojowego poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze lub u osoby upoważnionej oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe skasowanie przez zakreślenie znakami "X" miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 min. od rozpoczęcia postoju)

2. Bilety zakreślone nieczytelnie, niejednoznacznie i nietrwale będą traktowane jako nieważne.

3. Bilety/karty abonamentowe muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób widoczny.

4. Parkowanie po upływie pięciu minut od czasu określonego na bilecie jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłat.

5. Wykupu kart abonamentowych, oraz wnoszenie opłat za wyznaczenie miejsc zastrzeżonych (kopert) należy dokonywać w Urzędzie Miejskim w Żabnie w godzinach urzędowania.

6. Kontroli opłaty postoju mogą dokonywać osoby upoważnione przez Burmistrza Żabna.

§ 7. 

1. Za każdorazowe parkowanie w Strefie bez uiszczenia należnej opłaty pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł.

2.  Opłatę dodatkową wymienioną w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego Żabno lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

3.  Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Żabna do wydania zarządzenia do zaniechania, w sytuacjach uzasadnionych opłat parkingowych oraz wydania regulaminu Strefy płatnego parkowania.

§ 9. Traci moc uchwała nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej oraz placach i parkingach, stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, w strefie płatnego parkowania ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. poz. 4146.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik