UCHWAŁA NR XIX/235/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żabno

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) oraz art. 16, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żabno w wysokości 0,05 zł + vat  za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2. 

1. Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie się środka transportu na przystanku

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalona jest na podstawie przedstawionego przez operatora/przewoźnika rozkładu jazdy

3. Opłaty będą płatne przelewem w okresach kwartalnych na podstawie wystawionej faktury VAT.

§ 3. Stawka, o której mowa w § 1. ulegać będzie zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalanemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następować będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono ustawę budżetową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik