UCHWAŁA NR XX/249/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr XIX/246/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. pkt b uchwały nr XIX/246/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012 r. września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu otrzymuje brzmienie:

„b)  czynności związanych z wyznaczeniem nowych granic i wykonaniem miedz w granicach nieruchomości, jako  prac nie ujętych w ramach działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 dla operacji Scalanie gruntów wsi Ilkowice, gm. Żabno, powiat tarnowski na obszarze 447,89 ha, a koniecznych do wykonania po przeprowadzonych pracach scaleniowych, kwotę 12.500 zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik