UCHWAŁA NR XX/253/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie podziału obszaru gminy na sektory.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. 1 i  art. 41 ust. 1 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 391) Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru gminy Żabno na dwa sektory:

1) sektor I obejmuje miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie,

2) sektor II obejmuje miejscowości: Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik