UCHWAŁA NR XX/254/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, nr 142, poz. 1591, z póź. zm.),  art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz.299) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabno powinien spełniać następujące wymagania:

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielanego zezwolenia,

2) Spełniać wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

a) pojazdów asenizacyjnych:

- pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwane dalej pojazdami winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z poź. zm.),

- pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr l93 poz. 1617),

- pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazw i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,

b) bazy transportowej:

- przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,

- przedsiębiorca winien dysponować  bazą transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne; baza transportowa powinna znajdować się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,

- do wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie przedsiębiorca winien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac; z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz.1243, z póź. zm.)

c) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte codziennie po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika pojazdu,

- przedsiębiorca winien udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji i pojazdów,

- przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący: zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, uszkodzeń infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu,

- świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonych w zezwoleniu.

§ 3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 1 przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien przedłożyć:

1) potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej,

2) złożenia pisemnego zapewnienia, że pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, posiadają aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z póź. zm.) oraz spełniają standardy  techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

3) potwierdzenie dysponowania bazą transportowa o której mowa w § 1 pkt 2 przez przedstawienie tytułu prawnego do nieruchomości, na której baza się znajduje (odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy).

4) umowę odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik