UCHWAŁA NR XX/255/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2011 nr 152 poz. 897, z późniejszymi zmianami) Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, że:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać wszystkie odpady zebrane w odpowiednich pojemnikach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Żabno,

2) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym,

3) odpady komunalne w poszczególnych miejscowościach odbierane będą w terminach określonych w rocznym harmonogramie odbioru odpadów zatwierdzonym przez Burmistrza Żabna,

4) odpady wystawione przez właścicieli nieruchomości wzdłuż dróg (powiatowe, gminne, osiedlowe) odbierane będą przez wyłoniony w drodze przetargu podmiot w ustalonym dniu ich wywozu.

5) odbieranie odpadów komunalnych zebranych przez właściciela nieruchomości w workach 120 l  w sposób selektywny obejmujących papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i  metal będzie prowadzone raz w miesiącu,

6) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, metale, odpady biodegradowalne, meble i odpady wielogabarytowe oraz przeterminowane lekarstwa odbierane są w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów. Wykaz punktów zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie. Punkt powinien być czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Odpady wielkogabarytowe odbierane są ponadto na zasadzie wystawienia ich przed posesję dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym według uzgodnionego harmonogramu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik