UCHWAŁA NR XX/258/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkachi opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012r. poz.587 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok jak niżej:

1/ od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,51 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1m2 powierzchni.

2/ od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,50 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od l m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., Nr 589, poz.6897.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik