UCHWAŁA NR XX/259/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. Oprócz zwolnień od podatku od nieruchomości wyszczególnionych w art. 7 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku:

1/ budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do celów działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej , przeciwpożarowej, oraz służące realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej i recyklingu odpadów komunalnych w postaci szkła ,papieru i plastiku,

2/ budynki mieszkalne jednorodzinne i wielomieszkaniowe wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkalne z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą,

3/ budowle urządzeń kanalizacyjnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII /122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 589, poz. 6898 zmieniona uchwałą Nr XV/163/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2012 r. , poz. 970.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik