UCHWAŁA NR XX/261/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ l. Zwalnia się w 2013 roku na terenie Gminy Żabno z podatku od środków transportowych:

1/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej12ton
służące wyłącznie do akcji ochrony przeciwpożarowej,

2/ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton

używane wyłącznie w działalności komunalnej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r., Nr 589 , poz.6900.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik