UCHWAŁA NR XX/262/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami),w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012r. poz.587 ), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749, z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 1 m2 zajętej powierzchni pod sprzedaż
na terenie Gminy Żabno w wysokości 3.00 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757.79 zł.

3. Przez pojęcie „zajęta powierzchnia” należy rozumieć całkowitą powierzchnię zajętą pod sprzedaż jak również powierzchnię zajętą przez sprzedającego, z której nie może skorzystać inny sprzedający.

4. Przy wyliczeniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni pod sprzedaż.

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

a) na terenie miasta Żabno - Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie. Zainkasowane kwoty z tytułu opłaty targowej , Miejski Ludowy Klub Sportowy odprowadza w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso Miejski Ludowy Klub Sportowy w Żabnie otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.

b) na terenie Niedomic – Środowiskowy Klub Sportowy ”Unia” w Niedomicach. Zainkasowane kwoty z tytułu opłaty targowej , Środowiskowy Klub Sportowy ”Unia” odprowadza w całości na konto Gminy. Tytułem wynagrodzenia za inkaso Środowiskowy Klub Sportowy ”Unia” w Niedomicach otrzymuje 90% zainkasowanej kwoty.

c) w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żabno - osoby wymienione w wykaziestanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej będzie wynosić 30% zainkasowanej kwoty i wypłacane będzie w kasie Urzędu Miejskiego po rozliczeniu zainkasowanych kwot i wpłaceniu opłaty targowej.

3. Inkasenci określeni w ust. 2 będą dokonywać rozliczeń wpływów i wpłaty inkasana koniec każdego miesiąca do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego.

§ 4. Cennik opłaty targowej należy umieścić na targowiskach w widocznym miejscu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r., Nr 589, poz.6901.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2013r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XX/262/12 

Rady Miejskiej w Żabnie 

z dnia 15 listopada 2012 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty targowej:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155

7

Ilkowice

Madura Leokadia

33-131  Ilkowice, ul. Partyzantów 73

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

13

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

14

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

15

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

16

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

17

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

18

Siedliszowice 

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik