UCHWAŁA NR XX/263/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz 18a ust.1 i art.19 pkt 1 litera "f" ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi zmianami) w związku z pkt. 4 lit. e Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.(M.P. z 2012r. poz.587 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żabnie :

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Żabno opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 20 zł od jednego psa.

§ 4. 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązkui wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. Pobór opłaty od posiadania psów został uregulowany uchwałą XV/162/12 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomosci, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2012r, poz.969. zmieniona uchwałą zmieniającą uchwałę XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 w sprawie zarządzenia poboru, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkasoogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2012r, poz.1518. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/147/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16.12.2011r.,Nr 589,poz.6903.

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik