UCHWAŁA NR VIII/70/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 2 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt. 15, Art. 40 ust. 2, Art. 41 ust. 1 i Art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie uchwalone przez Radę Społeczną Zakładu w Żabnie z dnia 31 marca 2011 r.:1/ w §8a ust. 1 Statutu:
a/ litera „a” i „b” otrzymują następujące brzmienie:
„a/ z zespołem gabinetów internistycznych”,
„b/ z zespołem gabinetów poradni dziecięcych”,
b/ w literze „d” tiret trzecie, czwarte i piąte uchyla się,
c/ na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę „f”, „g” i „h” w następującym brzmieniu:
„f/ z poradnią pielęgniarek środowiskowych”,
„g/ z poradnią położnych środowiskowych”,
„h/ z gabinetem medycyny szkolnej”,
2/ w §8a ust. 2 Statutu na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę „b” w następującym brzmieniu:
„b/ z poradnią pielęgniarek środowiskowych”,
3/ w §8a ust. 4 Statutu na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę „b” w następującym brzmieniu:
„b/ z poradnią pielęgniarek środowiskowych”,
4/ w § 8a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wietrzychowicach.
a/ z poradnią lekarza rodzinnego,
b/ z poradnią pielęgniarek środowiskowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik