UCHWAŁA NR V/31/11            

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia Gminy Żabno dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. Rada Miejska ustala corocznie w budżecie kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów sportowych i nagród finansowych.

§ 3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

REGULAMIN w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, jest mowa o zawodniku – należy przez to rozumieć zawodnika zrzeszonego w klubie, będącego mieszkańcem Gminy Żabno, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem międzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

§ 2. 

1. Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który:

a) jest zamieszkały na stałe w Gminie Żabno,

b) ma status amatora,

c) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,

d) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujące normy społeczne i godnie reprezentuje Gminę Żabno.

2. Stypendium, nagrody i wyróżnienia może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.

§ 3. Wyróżnieniami są puchary, dyplomy, listy gratulacyjne lub inne nagrody rzeczowe.

§ 4. 

1. Wysokość stypendiów oraz nagród uzależniona jest

1) od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Gminy Żabno;

2) ilości pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie stypendium sportowego

3) osiągniętego wyniku sportowego

2. O ostatecznej wysokości stypendiów sportowych decyduje Burmistrz Żabna.

3. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż do końca roku budżetowego począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek o przyznanie stypendium do jednego roku, a wypłacane w wysokości do kwoty 300,00 zł w każdym miesiącu.

4. Wysokość nagrody finansowej nie może przekroczyć 2000 zł

§ 5. 

1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia, wyróżnienia i nagrody finansowe są: - Komisja Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej, - stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę o sporcie lub ustawę działalności pożytku publicznego i wolontariacie, - klub sportowy, - dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Żabno.

2. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są do informowania o wszelkich okolicznościach, mających znaczenie przy przyznawaniu oraz cofaniu lub wstrzymywaniu stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełniania kryteriów przyznawania stypendiów.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień i nagród stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe za rok poprzedzający przyznanie nagrody lub roku bieżącym należy składać w Urzędzie Miejskim w Żabnie w terminie najpóźniej do 30 października danego roku budżetowego.

5. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe za rok poprzedzający przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Żabnie w terminie do 31 marca danego roku budżetowego.

6. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe w bieżącym roku można składać w Urzędzie Miejskim w Żabnie począwszy od dnia 30 kwietnia i nie późniejszym niż do dnia 30 września danego roku budżetowego.

7. W szczególnych okolicznościach termin zgłaszania kandydatów może zostać zmieniony przez Burmistrza Żabna

§ 6. Wyróżnienia, nagrodę lub stypendium przyznaje Burmistrz na wniosek Gminnej Rady Sportu.

§ 7. 

1. Stypendium sportowe zostaje wstrzymane jeżeli zawodnik:

a) zaniedbuje szkolenie,

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Gminną Radę Sportu, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, wypłacanie stypendium może zostać wznowione i uzupełnione za cały okres wstrzymania wypłaty.

§ 8. 

1. Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli:

a) uzyskał status zawodnika kontraktowego lub profesjonalnego,

b) utracił prawa zawodnika,

c) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące

3. W przypadku niezdolności zawodnika do uprawiania sportu spowodowanej urazem na treningu lub podczas zawodów stypendium sportowe może być wypłacane na dotychczasowych zasadach do końca okresu, na który zostało przyznane.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik