UCHWAŁA NR X/108/11

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 5 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, z póź. zm.) oraz Art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. nr 17 poz 95 , z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2011r. Nr 293, poz. 2434 wprowadza się następujące zmiany

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Przedszkola prowadzone przez Gminę Żabno realizują program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godz. 13.00 – 5 godzin dziennie”,

2) Nauka religii w przedszkolu organizowana jest bezpłatnie, w ramach planu zajęć przedszkolnych na życzenie rodziców/opiekunów prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie”.

2. w § 3 pkt 6 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik