UCHWAŁA NR XV/161/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej ,zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) oraz art. 15
i art. 19, pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami), w związku z pkt 4 litera a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.961),art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie okreslenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej ,zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso  w poz.7 wyrazy " Giebułtowska Franciszka" zastępuje się wyrazami "Madura Leokadia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik