UCHWAŁA NR XV/162/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa,ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613,z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm), oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr197, poz.1172) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się w sołectwach na terenie Gminy Żabno pobór podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 

1) Na inkasentów podatków określonych w § 1 wyznacza się osoby fizyczne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2) Na pobrany podatek rolny, leśny, od nieruchomości ,od posiadania psów od osób fizycznych inkasenci wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości.

3) Inkasenci zobowiązani są do wpłat pobranej kwoty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,od posiadania psów od osób fizycznych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żabno w terminie do 7 dni po upływie ustawowego terminu płatności podatku.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,od posiadania psów od osób fizycznych na terenie sołectw w wysokości 9% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Podatek rolny, leśny, od nieruchomości ,od posiadania psów od osób fizycznych może być płacony w kasie Urzędu Miejskiego w Żabnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 164 poz. 1302.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XV/162/12 

Rady Miejskiej w Żabnie 

z dnia 24 lutego 2012 r.

Wykaz inkasentów poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ,opłaty od posiadania psów od osób fizycznych:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155

7

Ilkowice

Madura Leokadia

33-131 Ilkowice, ul. Partyzantów 73

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Niedomice

Ptaśnik Halina

33-132 Niedomice, ul. Długa 33

13

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

14

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

15

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

16

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

17

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

18

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

19

Siedliszowice 

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik