UCHWAŁA NR XV/163/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkachi opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,z późniejszymi zmianami)oraz art.5 i 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnychi niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W§l.uchwały Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012 wprowadza się następujące zmiany: 1/ w punkcie 1 po wyrazach "pomocy społecznej" dodaje się wyrazy "i recyklingu odpadów komunalnych w postaci szkła, papieru i plastiku,", 2/ dodaje się pkt 3 w brzmieniu :  "3/ budowle urządzeń kanalizacyjnych.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik