UCHWAŁA NR XV/164/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/5203 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Żabno stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 218 poz 2644/ zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr IX/89/03 z dnia 31 sierpnia 2003r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 372 poz 3944/, Nr XVIII/201/04 z dnia 9 września 2004r/ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 380 poz. 4118 / , Nr XLII/455/06 z dnia 16 października 2006r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 828 poz. 5018/, Nr XIII/130/07 z dnia 13 grudnia 2007r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 37, poz. 223/ i Nr XVII/188/08 z dnia 29 maja 2008r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 613, poz.4112/ §28 otrzymuje brzmienie: „§28 Pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni są w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru – Burmistrz Żabna,

2) powołania – Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu),

3) umowy o pracę – Sekretarz Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i pozostali pracownicy. ”

§ 2. Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Żabno stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/52/03 rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 218 poz 2644/ zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr IX/89/03 z dnia 31 sierpnia 2003r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 372 poz 3944/, Nr XVIII/201/04 z dnia 9 września 2004r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 380, poz.4118/, Nr XLII/455/06 z dnia 16 października 2006r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 828 poz. 5018/, Nr XIII/130/07 z dnia 13 grudnia 2007r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 37,poz.223/ i Nr XVII/188/08 z dnia 29 maja 2008r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 613, poz.4112/, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Żabna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XV/164/12 

Rady Miejskiej w Żabnie 

z dnia 24 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Żabno

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŻABNO

1. Urząd Miejski w Żabnie

2. Gminne Centrum Kultury w Żabnie

3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

4. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

6. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie

7. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

8. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Spółka z o.o w Niedomicach

ZESPOŁY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Otfinowie,  Publiczne Gimnazjum w Otfinowie i Publiczne Przedszkole z siedzibą w Gorzycach,

2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Niedomicach,  Publiczne Gimnazjum  w Niedomicach.

GIMNAZJA PUBLICZNE

1. Publiczne Gimnazjum w Żabnie

2. Publiczne Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich

2. Szkoła Podstawowa w Żabnie

3. Szkoła Podstawowa w Sieradzy

4. Szkoła Podstawowa w Odporyszowie

5. Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim

PRZEDSZKOLA

1. Publiczne Przedszkole  w Łęgu Tarnowskim,

2. Publiczne Przedszkole w Niedomicach,

3. Publiczne Przedszkole w Żabnie

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik