Uchwała Nr XVI/177/12
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 30 marca 2012 r.


zmieniająca uchwałę XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012 w sprawie zarządzenia poboru, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613,z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm), oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr197, poz.1172) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/162/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia poboru, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów od osób fizycznych
w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany :

1) w podstawie prawnej uchwąły po wyrazach "art 6 ust 12" dodaje sie wyrazy "i art 19 pkt2",

2) w § 2 uchwały oznaczenia pkt 1 do 3 zastępuje sie odpowiednio oznaczeniami ust. 1 do 3 ,

3) w § 2 ust. 1 uchwały, po wyrazie "podatków" dodaje sie wyrazy " i opłaty",

4) w § 2 ust 2 i 3, w § 3 i § 4 uchwały, po wyrazie "nieruchomości" przecinek skreśla się i dodaje się wyrazy "i opłaty".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik