UCHWAŁA NR XVI/180/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Żabno

Na podstawie art. 18.ust 2 pkt.15 , art. 40 ust. 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art.11 i art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XVI/180/12 

Rady Miejskiej w Żabnie 

z dnia 30 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabno .

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych przebywających w granicach administracyjnych Gminy Żabno .

§ 2. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym

2) zapobieganie bezdomności zwierząt

3) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt,

4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów,

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Rozdział 2.

Zapobieganie bezdomności zwierząt w szczególności psów i kotów.

§ 3. Bezdomność zwierząt likwidowana będzie poprzez odławianie zwierząt bezdomnych, to jest zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt lub gospodarstwie rolnym jeżeli będą to zwierzęta gospodarskie .

§ 4. 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich na terenie Gminy Żabno będzie miało charakter stały i odbywać się będzie w oparciu o działania interwencyjne na zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne bądź prawne oraz ustalenia Policji i pracownika Urzędu Miejskiego .

2. Burmistrz zawrze umowę w celu zapewnienia miejsca w schronisku dla zwierząt , które uciekły bądź zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

3. Burmistrz zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłonił podmiot z którym Gmina zawrze umowę w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które uciekły bądź zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Na gospodarstwo które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich w 2012r wskazuje się : Ludowy Klub Jeździecki w Tarnowie - Klikowej , 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 304

4. Akcję odławiania zwierząt organizuje Burmistrz . Burmistrz w drodze umowy powierza odławianie bezpańskich zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie . 

5. Przed przewiezieniem do schroniska odłowione zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Burmistrzem, a podmiotem przeprowadzającym akcję odławiania zwierząt.

6. Odławianie zwierząt będzie prowadzone za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.

7. Odłowione zwierzęta zostaną wydane osobom , które udowodnią swoje prawo własności do zwierząt pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów odławiania, transportu, przetrzymywania , leczenia i pobytu w schronisku zwierzęcia.

§ 5. 

1. Gmina pokrywa w 100% koszty sterylizacji, kastracji i leczenia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żabno. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt będzie realizowało schronisko w zakresie zwierząt bezdomnych dostarczonych do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Zabiegiem sterylizacji i kastracji będą również objęte wolno żyjące koty z terenu Gminy Żabno, dokonywanym przez lekarza weterynarii na podstawie umowy.

2. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów kotów i psów bezdomnych przebywających na terenie Gminy Żabno .

3. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w tym zakresie .

4. Gmina zawrze umowę z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

5. Gmina będzie stwarzać kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Na interwencję mieszkańców Gminy bądź organizacji pozarządowych Gmina będzie dokarmiać koty wolno żyjące poprzez zakup karmy wspierając osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami ( karmicieli ).

§ 6. 

1. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w § 5 , ust. 1- 3:

a) Burmistrz zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym Gmina zawrze umowę na dokonywanie zabiegu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę lekarską finansowanych w 100% z budżetu Gminy ,

b) bezdomne zwierzęta, w szczególności koty wolno żyjące, będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii o którym mowa w pkt. a. w celu wykonania zabiegu sterylizacji,

c) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lub leczenia zwierzęcia lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.

2. Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do adopcji.

Rozdział 3.

Edukacja

§ 7. 

1. Poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczególności psów i kotów realizowane będzie poprzez:

a) działalność promocyjną Gminy w zakresie adopcji zwierząt z schroniska poprzez umieszczenie informacji dotyczącej odłowionych zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie,

b) prowadzenie akcji edukacyjnych, zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem poprzez zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

c) prowadzić poprzez placówki szkolne działania edukacyjne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków ciążących na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty.

§ 8. 

1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu na dany rok określa Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Żabnie .

2. Zestawienie kosztów realizacji Programu stanowi załącznik do niniejszego programu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy  Żabno .

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy  Żabno .

Zestawienie kosztów związanych z realizacją programu w okresie
kwiecień 2012-marzec 2013

Lp

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na realizację zadania

Uwagi

1

2

3

4

1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt i ich znakowania

45 000,00

 

2.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

800,00

 

3.

Odławianie bezdomnych zwierząt.

8 700,00

 

4.

Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

7 800,00

 

5.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

700,00

 

6.

Usypianie ślepych miotów

400,00

 

7.

Miejsce opieki dla zwierząt gospodarskich oraz opieka nad tymi zwierzętami

5 600,00

 

8.

Całodobowa opieka weterynaryjna dla zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

3 000,00

 

 

Razem

72 000,00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik