UCHWAŁA NR XXI/273/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy  Żabno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 6n ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. nr 391) w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 152 poz.897 z późniejszymi zmianami) Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§ 3. Ustala się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na dzień 30 kwietnia 2013 r. W przypadku zmiany przez Radę Miejską w Żabnie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarację o wysokości opłaty należy złożyć do miesiąca czasu od uchwalenia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 5. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/273/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 listopada 2012 r.

Zalacznik1.pdf