UCHWAŁA NR XXI/274/12

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 152 poz.897, z późniejszymi zmianami) Rada  Miejska w Żabnie  uchwala, co następuje :

§ 1. 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości,  uiszcza się kwartalnie w terminach: do 15 kwietnia – za I kwartał, do 15 lipca – za II kwartał, do 15 października – za III kwartał, do 15 grudnia – za IV kwartał, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żabnie  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żabnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik