UCHWAŁA NR XXVI/358/13

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 1-5, art. 13f ust. 2 i art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Na drogach publicznych kategorii gminnej oraz na drogach wewnętrznych i placach w centrum miasta Żabna określonych w § 2 ustala się strefę płatnego parkowania zwaną dalej "strefą płatnego parkowania", w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych.

§ 2. Obszar strefy płatnego parkowania, o której mowa w § 1 obejmuje ulice i place w obrębie centrum miasta Żabna w którym tworzy się następujące strefy płatnego parkowania:

1) Strefa "A" płatnego parkowania obejmuje:

ul. Rynek wraz z parkingiem oraz parking przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,

Plac Grunwaldzki,

parking przy budynku OSP,

ul. Przybyszowskiego

2) Strefa "B" płatnego parkowania obejmuje:

ul. Jagiełły od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 975 do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi,

ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego,

ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. 3 Maja.

§ 3. 

1. Opłaty za parkowanie pojazdów z strefach płatnego parkowania pobierane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 do 15:00.

2. Opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

§ 4. 

1. Ustala się następujące rodzaje i stawki opłat w strefach płatnego parkowania:

1) opłata jednorazowa:

- za pierwsze 0,5 godz. parkowania - stawka 0,50 zł,

- za pierwszą godz. parkowania - stawka 1,00 zł,

- za drugą godz. parkowania -stawka 1,20 zł,

- za trzecią godz. parkowania - stawka 1,40 zł,

- za każdą następną godz. parkowania - stawka 1,00 zł,

2) opłata jednorazowa na ul. Królowej Jadwigi (od ul. Piłsudskiego do bramy wjazdowej do SG ZOZ):

- za pierwsze dwie godziny parkowania - stawka 0,50 zł,

- za każdą następną godz. parkowania - stawka 1,00 zł,

3) opłata abonamentowa dla mieszkańców strefy płatnego parkowania:

- za 1 miesiąc - 20 zł,

- za 6 miesięcy - 70 zł,

- za 12 miesięcy - 120 zł.

4) opłata abonamentowa typu "P":

- za 1 miesiąc - 100 zł,

- za 6 miesięcy - 300 zł,

- za 12 miesięcy - 600 zł.

5) W razie wyznaczenia w strefie zastrzeżonych stanowisk postojowych (kopert) w celu korzystania na zasadzie wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo opłata abonamentowa wynosi:

- abonament za 1 miesiąc na stanowisku zastrzeżonym - 200 zł,

- abonament za 6 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym - 700 zł,

- abonament za 12 miesięcy na stanowisku zastrzeżonym - 1300 zł,

2. Mieszkaniec strefy będący właścicielem pojazdu może posiadać tylko jedną kartę abonamentową z wpisanym tylko jednym numerem rejestracyjnym pojazdu.

3. Możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańca strefy dotyczy wyłącznie właścicieli (posiadaczy) pojazdów samochodowych z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd osobowy, osobowo - towarowy, osobowo - ciężarowy, osobowo - specjalistyczny ( w tym również dla osób korzystających z pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu, użyczenia lub umowy o podobnym charakterze oraz mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.), zameldowanych w granicy Strefy Płatnego Parkowania na pobyt stały lub czasowy i zamieszkujących w jej obszarze. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym.

4. Abonament mieszkańca dotyczy tylko miejsc parkingowych zlokalizowanych na ulicy, na której zamieszkuje właściciel (posiadacz) pojazdu. Na pozostałym obszarze Strefy Płatnego Parkowania nie zwalnia on od wniesienia opłaty na zasadach ogólnych.

5. Abonament typu "P" - wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu i uprawnia do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w Strefie Płatnego Parkowania.

§ 5. 

1. Wprowadza się zerową stawkę opłat dla:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, na czas do dwóch godzin, których pojazd oznaczony jest stosowną kartą parkingową (wg wzoru zamieszczonego w Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005r.). W przypadku braku wolnych wyżej wymienionych miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na innych miejscach parkingowych w SPP zobowiązani są uiszczać opłaty za parkowanie na ogólnych zasadach,

2) oznakowanych zewnętrznie pojazdów technicznych służb miejskich oraz pogotowia ratunkowego i policji

3) oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się,

4) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.

2. W Strefie wyznacza się miejsca postojowe oznaczone znakiem "D-18" (z tabliczką - T 29) przeznaczonych dla inwalidów i pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 6. 

1. Uiszczenie opłaty poprzez wykup biletu parkingowego w wyznaczonych punktach sprzedaży, w parkometrze lub u osoby upoważnionej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, po zaparkowaniu pojazdu na miejscu parkingowym w SPP, za cały przewidywany czas parkowania, oraz czytelne, jednoznaczne i trwałe skasowanie przez zakreślenie znakami "X" miesiąca, dnia, godziny i minuty (z dokładnością do 5 min. od rozpoczęcia postoju).

2. Bilety skasowane nieczytelnie, niejednoznacznie lub nietrwale, na przykład ołówkiem oraz wskazujące na kilkurazowe użycie nie będą stanowić dowodu opłaty postojowej.

3. Bilety/karty abonamentowe należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności, tak aby były w pełni czytelne dla kontrolujących. Nie spełnienie tego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.

4. Parkowanie po upływie pięciu minut od czasu określonego na bilecie jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.

5. Wykupu kart abonamentowych, oraz wnoszenie opłat za wyznaczenie miejsc zastrzeżonych (kopert) należy dokonywać w Urzędzie Miejskim w Żabnie w godzinach urzędowania.

6. Kontroli opłaty postoju mogą dokonywać osoby upoważnione przez Burmistrza Żabna.

§ 7. 

1. Za każdorazowe nie uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

1) 30,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie do 2 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty,

2) 50,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt. 1.

2. Opłatę dodatkową wymienioną w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego Żabno lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

3. Blankiet opłaty dodatkowej wystawia kontrolujący.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Żabna do wydania zarządzenia do zaniechania, w sytuacjach uzasadnionych opłat parkingowych oraz wydania regulaminu Strefy płatnego parkowania.

§ 9. Traci moc uchwała nr XIX/233/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej oraz placach i parkingach, stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna, w strefie płatnego parkowania ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia (… poz. ).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik