UCHWAŁA NR XXVII/382/13

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  Rada Miejska udziela pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu w wysokości 14.000  zł z przeznaczeniem na sfinansowanie czynności związanych z częścią prac dotyczącą zagospodarowania poscaleniowego wsi Ilkowice, polegających na wprowadzeniu uczestników postępowania scaleniowego wsi Ilkowice w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.

§ 2. 

1. Pomoc zostanie przekazana w formie dotacji celowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Żabna do zawarcia umów w sprawie, o której mowa w § 1.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik