UCHWAŁA NR XXVIII/387/13

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 41 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r.,  poz. 594 z późn. zm./ Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Żabno stanowiącego załącznik do uchwały  Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Żabnie  z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 218 poz 2644/ zmienionej uchwałami Rady Miejskiej                   Nr IX/89/03 z dnia 31 sierpnia 2003r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 372 poz 3944/, Nr XVIII/201/04 z dnia 9 września 2004r/ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego                Nr 380 poz. 4118 / i Nr XLII/455/06 z dnia 16 października 2006r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 828 poz. 5018/, Nr XIII/13/07 z dnia 13 grudnia 2007r/ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 37, poz. 223/,i Nr XVII/188/08 z dnia 29 maja 2008r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 613, poz. 4112/ i Nr XV/164/12 z dnia 24 lutego 2012r            / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012r, poz. 1399 / otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/387/13

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 24 października 2013 r.

Załącznik nr 4 do Statutu  Gminy Żabno

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŻABNO

1. Urząd Miejski w Żabnie

2. Gminne Centrum Kultury w Żabnie

3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

4. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie

5. Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żabnie

6. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie

7. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

8. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Niedomicach

ZESPOŁY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

1. Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie

2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach

GIMNAZJA PUBLICZNE

1. Gimnazjum Publiczne w Żabnie

2. Gimnazjum Publiczne w Łęgu Tarnowskim

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa w Bobrownikach Wielkich

2. Szkoła Podstawowa w Żabnie

3. Szkoła Podstawowa w Sieradzy

4. Szkoła Podstawowa w Odporyszowie

5. Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim

PRZEDSZKOLA

1. Publiczne Przedszkole w Gorzycach (w Zespole Otfinów)

2. Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim

3. Publiczne Przedszkole w Niedomicach

4. Publiczne Przedszkole w Żabnie

ŻŁOBKI

Gminny Żłobek w Żabnie

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik