UCHWAŁA NR XXXI/431/13

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie  nadania statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 2, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i art. 21 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1.  Nadaje się Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XL/440/06 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/431/13

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

STATUT

ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZADOWYCH SZKÓŁ                               I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie zwany w dalszej treści

Zakładem jest jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie uchwały Nr XVII/158/96

Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 stycznia 1996r. w sprawie utworzenia Zakładu Obsługi

Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i nadania statutu temu Zakładowi, do realizacji

zadań w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej oraz administracyjno –

gospodarczej placówek określonych w § 4 niniejszego statutu.

§ 2. Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, z pózn. zm.),

2) ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U z 2013r.  poz. 885 z pózn.zm.),

3) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póz. zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152poz1223 z pózn.zm.),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn,  zm.),

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r Nr 118 poz.1112, z pózn. zm.).

7) ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2013 r.  poz.1457)

§ 3. 

1. Zakład jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Żabno.

2. Obszarem działania Zakładu jest Gmina Żabno.

3. Siedzibą Zakładu jest budynek położony w Żabnie, ul. Rynek 29.

4. Zakład posługuje się pieczątką nagłówkową o treści:

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli

33-240 Żabno,ul. Rynek 29; telefon 645-63-87

Ident. 850400804 NIP 871-10-20-722

§ 4. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o placówce, należy przez to rozumieć szkołę

podstawową, gimnazjum,  przedszkole publiczne i żłobek prowadzone przez Gminę Żabno.

Rozdział II. Zakres działania.

§ 5. Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności:

1) obsługa finansowo - księgowa Zakładu i placówek,

2) obsługa kadrowa Zakładu i placówek,

3) obsługa w zakresie planowania i statystyki Zakładu i placówek,

4) obsługa płacowa pracowników Zakładu i placówek,

5) koordynowanie z organem prowadzącym spraw dotyczących zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania placówek, w tym bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

6) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu oświaty, zatrudnienia,  wynagrodzeń, budżetowo-finansowych,

7) kontrola placówek w zakresie każdorazowo ustalonym przez Burmistrza w tym między

innymi w zakresie utrzymania ich w należytym stanie technicznym, sanitarnym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP, gospodarowania mieniem, itp.,

8) obsługa administracyjna – gospodarcza, oraz remontów bieżących budynków placówek,

9) opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi rocznych planów finansowych Zakładu, składanie sprawozdań z ich realizacji, a także: informacji, analiz, statystyk oraz  projektów dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań ustawowych  w zakresie oświaty,

10) wypłacanie stypendiów szkolnych i zasiłków zgodnie z ustawa o systemie oświaty,

11) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników placówek i ich emerytów ,

12) organizacja dowozu uczniów do szkół,

13) prowadzenie spraw związanych z kontrola obowiązku nauki,

14) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

15) prowadzenie baz danych wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,

16) organizacja i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek,

17) organizacja i przygotowywanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,

18) Organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej placówek,

19) przygotowanie informacji z realizacji zadań oświatowych oraz uchwał związnych z oświatą,

Rozdział III. Struktura Organizacyjna.

§ 6. 

1. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Żabna.

2. Rada Miejska w Żabnie kontroluje działalność Zakładu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

§ 7. 

1. Praca Zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.

2. Kierownika Zakładu zatrudnia Burmistrz Żabna, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Kierownik Zakładu wykonuje czynności pracodawcy, w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy, w stosunku do osób zatrudnionych w Zakładzie.

§ 8. 

1. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie i w zakresie określonym
w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Żabna i Radę Miejską Żabna.

2. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają odrębnego upoważnienia Burmistrza Żabna.

3. Dla realizacji zadań statutowych Zakładu Kierownik Zakładu jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

4. Kierownik Zakładu składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Zakładu oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład.

5. Kierownika Zakładu w czasie jego nieobecności zastępuje osoba wyznaczona przez Kierownika Zakładu po uzgodnieniu z Burmistrzem.

§ 9. 

1. Szczegółowa organizacja i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Zakładu.

2. Regulamin Organizacyjny Zakładu stanowi podstawę do określenia przez Kierownika Zakładu zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Zakładu.

Rozdział IV. Gospodarka Finansowa.

§ 10. 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Żabno,  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz.U. z 2013r , poz. 885 z pózn. zm.).

2. Podstawa gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany Planem Finansowym Zakładu.

3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

4. Obsługa kasowa Zakładu i placówek prowadzona jest w Zakładzie.

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań Zakładu zapewnia budżet Gminy Żabno.

§ 12. 

1. Kierownik Zakładu może podjąć decyzje o utworzeniu rachunków dochodów własnych.

2. Zakład może gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:

1) z opłat za udostepnienie dokumentacji przetargowej;

2) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Zakładu;

3) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu Zakładu.

3. Dochody własne wraz z odsetkami są przeznaczone na:

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2;

2) cele wskazane przez darczyńcę;

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 3.

4. Dochody własne nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 13. Roczny plan finansowy Zakładu obejmujący dochody i wydatki opracowują Kierownik
i Główny Księgowy.

§ 14. 

1. Za całokształt prac związanych z gospodarka finansowa oraz gospodarka usługowa Zakładu i placówek odpowiada Główny Księgowy Zakładu w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości zakładu i placówek określonych w § 4;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi;

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Główny Księgowy podpisując umowy związane z powstaniem zobowiązań pieniężnych stwierdza, iż zobowiązania te mieszczą się w planach finansowych.

§ 15. 

1. Kierownik Zakładu może, w celu realizacji zadań Zakładu, zaciągnąć zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Zakładu

2. Burmistrz może ustalić dla Zakładu dodatkowe ograniczenia zaciągania zobowiązań bądź dokonywania wydatków.

Rozdział V. Postanowienia Końcowe.

§ 16. Zakład  jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 17. Zmiany statutu dokonuje się w trybie jego uchwalenia

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik