UCHWAŁA NR XXXII/439/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust.1 i 2 art.17 ust.1 pkt.3 i 14, art. 48 ust.1, 4 i 5 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 2 i art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r.  Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami),  w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. poz. 1024). Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2014r.                      

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik