UCHWAŁA NR XXXIII/452/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art 13b ust. 1-5, art. 13f ust. 2 i art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/358/13 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 lipca 2013 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2013r. poz. 4910) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: " 1a. Uiszczanie opłat określonych w §4 ust. 1 pkt 1 za pomocą parkomatów może być dokonywane proporcjonalnie do czasu parkowania, przy czym  minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż opłata za pierwsze ½ godziny.,

2) w §4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Identyfikator typu „Z” – uprawnia do bezpłatnego postoju na miejscach objętych Strefą Płatnego Parkowania pojazdów zaopatrzenia na czas czynnego załadunku bądź rozładunku towarów przy czym czas postoju nie może przekroczyć 30 min. Identyfikator zostaje wydany bezpłatne po jednym egzemplarzu dla każdego podmiotu, który prowadzi swoją działalność w obrębie SPP. W przypadku utraty bądź też złożenia wniosku o wydanie większej ich liczby koszt każdego nowego identyfikatora wynosi 60 zł/szt".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik