UCHWAŁA NR XXXIII/453/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu          
i placówkach edukacyjnych (wychowawczych) prowadzonych przez Gminę Żabno, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych określony w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191) do wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku gdy warunki funkcjonowania kierowanej jednostki wymagają znacznego zwiększenia zadań dyrektora lub w innych uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek, dyrektor może zostać zwolniony z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, gimnazjalnych lub zespołach szkół nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba że
z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin niż określona w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko,
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna oraz dyrektorom poszczególnych jednostek i placówek oświatowych.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIV/483/10 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 26 kwietnia 2010 r.          
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 314 poz 2130 z dnia 17 czerwca 2010 r.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/453/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 31 marca 2014 r.

L.p.

Stanowisko - typ szkoły, przedszkola zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

- 3 oddziały
- 4 oddziały i więcej12
10

2.

Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum liczącego:

- do 8 oddziałów (6 + "0")
- 9-10 oddziałów
- 11 oddziałów i więcej
8
6
5

3.

Dyrektor zespołu szkoły podstawowej, gimnazjumi przedszkola publicznego liczącego:
- 10 oddziałów i więcej

4

4.

Dyrektor zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum:

- do 9 oddziałów
- 10 oddziałów i więcej6
5

5.

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjów, zespołów szkół:

- 12-16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej12
8

6.

Kierownicy świetlic prowadzący zajęcia:

- do 80 uczniów
- ponad 80 uczniów18
16

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik