UCHWAŁA NR XXXIV/478/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ust. i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmue się "Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodziezy z terenu Gminy Żabno", który określa szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i zakres pomocy, a także tryb postępowania w tych sprawach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna. 

§ 3.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/179/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/478/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 maja 2014 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Tworzy się Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Żabno zwany dalej "Programem", celem wspierania uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia, chcą się rozwijać i posiadają wizję celów, jakie chcą osiągnąć.  

2. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy w nauce, kulturze i sporcie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żabno a to:  

1) uczniów szkół podstawowych klas od IV - VI,  

2) uczniów gimnazjów klas I - III.  

Rozdział 2. 

Cel i forma stypendium

§ 2. Celem programu jest:  

1) promowanie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w nauce i sporcie ,  

2) stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, kulturze i sporcie,  

3) powstawanie szkolnych programów rozwijania zainteresowań i uzdolnień,  

4) zachęcanie do reprezentowania Gminy w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych szczeblach rywalizacji naukowej, kulturalnej i sportowej,  

5) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i sportowych wśród młodzieży szkolnej co będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników,  

6) promowanie szkolnictwa Gminy na zewnątrz.  

§ 3. 

1. Program jest realizowany w formie stypendium Burmistrza Żabna.  

2. O stypendium Burmistrza Żabna może ubiegać się uczeń, który posiada conajmniej ocenę roczną bardzo dobry z zachowania i spełnia w trakcie kształcenia przynajmniej jeden z poniższych warunków:  

1) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tutuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim;  

2) uzyskał tytuł laureata lub miejsca I- III w turniejach i rozgrywkach sportowych w dyscyplinach indywidualnych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.  

3. Każdy stypendysta powinien godnie reprezentować szkołę w środowisku.   

Rozdział 3. 

Tryb postępowania w sprawie przyznawania stypendiów naukowych

§ 4. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów Burmistrza Żabna przysługuje:  

1) dyrektorom szkół,  

2) samorządom uczniowskim,  

3) osobom prowadzącym pozaszkolne koła zainteresowań,  

4) instytucjom kultury.  

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Burmistrza Żabna następuje na podstawie wniosku , którego wzór stanowi załącznik do Programu.  

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe lub sportowe ucznia.  

4. Wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza należy składać w Urzędzie Miejskim w Żabnie do 30 czerwca każdego roku.  

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza nie stanowi podstawy do roszczenia o jego przyznanie.  

6. Wnioski o udzielenie stypendium rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Burmistrza Żabna.  

7. Komisja ustala tryb prac na swoim posiedzeniu.  

8. Protokół z posiedzenia komisji i listę kandydatów oraz propozycję wysokości stypendiów Komisja przedstawia Burmistrzowi Żabna, który podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów i wysokości stypendiów.  

9. Przyjętą listę uczniów, którzy otrzymają stypendium, podaje się do publicznej wiadomości.  

10. Stypendysta otrzymuje również dyplom od Burmistrza Żabna, którego kserokopię załącza się do arkusza ocen ucznia.  

Rozdział 4. 

Zakres stypendium

§ 5. 

1. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.  

2. Przyznanie stypendium Burmistrza nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.  

3. Przyznanie stypendium Burmistrza w danym roku nie jest zależne od pobierania takiego samego lub podobnego stypendium w latach poprzednich.  

4. Stypendium Burmistrza przyznawane jest jednorazowo do dnia 31 sierpnia każdego roku.  

5. Stypendium płatne jest do rąk rodzica dziecka lub jego prawnego opiekuna lub przekazywane przelewem na wskazane konto bankowe.  

Rozdział 5. 

Wysokość stypendium

§ 6. 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia Burmistrza określa na dany rok uchwała budżetowa.  

2. Wysokość środków finansowych o której mowa w ust. 1, winna zabezpieczyć potrzeby na wypłatę stypendiów Burmistrza, ustalonych według poniższych zasad, z zastrzeżeniem §4 ust. 8 niniejszej uchwały:  

1) uczniowi spełniającemu jeden z warunków określonych w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu przysługuje jednorazowe stypendium w wysokości 700,00 zł,  

2) uczniowi spełniającemu dwa warunki określone w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu przysługuje jednorazowe stypendium w wysokości 800,00 zł,  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Załącznika

WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA O STYPENDIUM Z PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ŻABNO.

1. Imię i nazwisko kandydata  

............................................................................................................................................  

2. Adres zamieszkania kandydata  

............................................................................................................................................  

3. Data urodzenia kandydata  

............................................................................................................................................  

4. Szkoła  

............................................................................................................................................  

5. Dane wnioskodawcy - nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej adres,  

nr telefonu  

............................................................................................................................................  

6. Uzasadnienie wniosku  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

........................................   ........................................  

data   (podpis zgłaszającego)  

Opinia komisji nagród:   

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Proponowana wartość stypendium:   .....................................zł  

Data............................20...r.  

Podpisy komisji  

..............................  

..............................  

..............................  

Decyzja Burmistrza:  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

Data..........................20...r.   Podpis  

...............................  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik