UCHWAŁA NR XXXIV/491/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt. 15, Art. 40 ust. 2, Art. 41 ust. 1 i Art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz Art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm) Rada Miejska w Żabnie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące zmiany w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Żabnie uchwalone przez Radę Społeczną Zakładu w Żabnie z dnia 22 maja 2014 r.: 1/ § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Zakład w Żabnie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejonowy.

2. Zakład w Żabnie realizuje swoje cele i zadania w oparciu o przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie : „Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej””. 2/ § 8 ust 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  3/ § 8a. ust 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2.  Organizacje i porządek procesu udzielenia świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu”

„3.  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedomicach z siedzibą w Ilkowicach”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna i Kierownikowi Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik