UCHWAŁA NR XXXIV/492/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV /171/04 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Żabno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Województwa Małopolskiego Nr 234 poz. 2617) wprowadza się następujące zmiany : 1/ w § 1 Uchwały tiret czwarte przecinek zastępuje się kropką i uchla się tiret piąte. 2/ § 2 otrzymuje brzmienie :

§ 2.  „1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 50 metrów, a w centrum miasta Żabna 30 metrów od obiektów wymienionych w §1 ust.1.

2. Do mierzenia odległości o której mowa w ust.1 stosuje się odpowiednieo § 1 ust. 2.

3. Dopuszcza się spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, sprzedawanych i podawanych przez punkty wyznaczone na podstawie jednorazowych zezwoleń w następujących miejscach :

1) w Żabnie przy ulicy Przybyszowskiego na terenie na przeciwko ogrodów działkowych, przy ulicy Jana na terenie parkingu obok budynku świetlicy środowiskowej i przy ulicy Jana obok świetlicy wiejskiej / Konary /.

2) w Niedomicach przy ulicy Szkolnej na terenie parkingu obok boiska sportowego,

3) w Łęgu Tarnowskim przy ulicy Witosa na terenie placu gminnego przy KOS i przy remizie OSP,

4) w Odporyszowie na terenie parkingu obok boiska sportowego,

5) w Ilkowicach przy ulicy Partyzantów na terenie przy Domu Ludowym,

6) w Siedliszowicach na terenie obok świetlicy wiejskiej. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik