UCHWAŁA NR XXXV/499/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabno

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r.,  poz. 594 z późn. zm./ Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala sie statut Gminy Żabno w brzmieniu załacznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchawała Nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żabno /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 218 poz 2644/ zmieniona uchwałami Rady Miejskiej Nr IX/89/03 z dnia 31 sierpnia 2003r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 372 poz 3944/, Nr XVIII/201/04 z dnia 9 września 2004r/ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 380 poz. 4118 / i Nr XLII/455/06 z dnia 16 października 2006r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 828 poz. 5018/, Nr XIII/13/07 z dnia 13 grudnia 2007r/ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 37, poz. 223/,i Nr XVII/188/08 z dnia 29 maja 2008r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 613, poz. 4112/ i Nr XV/164/12 z dnia 24 lutego 2012r / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012r, poz. 1399/, Nr XXVIII/387/13 z dnia 24 października 2013r. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz 6290/.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Żabna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/499/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Statut
Gminy Żabno 

CZĘŚĆ I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Mieszkańcy Gminy Żabno, zwanej dalej Gminą, tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

§ 2. Terytorium Gminy obejmuje obszar 101,5 km2, którego granice określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 4. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 5. Siedzibą władz Gminy jest miasto Żabno.

CZĘŚĆ II.

Zakres działania i zadania Gminy

§ 6. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, o ile nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 7. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) działalności w zakresie telekomunikacji,

5) lokalnego transportu zbiorowego,

6) ochrony zdrowia,

7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

8) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

9) edukacji publicznej,

10) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

11) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

12) targowisk i hal targowych,

13) zieleni gminnej i zadrzewień,

14) cmentarzy gminnych,

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

16) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

17) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

18) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

19) promocji gminy,

20) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, z późniejszymi zmianami),

21) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 8. W celu zaspokojenia potrzeb społecznych swoich mieszkańców Gmina może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym odrębną ustawą.

§ 9. 

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne,               a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Żabno stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

CZĘŚĆ III.

Władze Gminy i zakres ich kompetencji

Rozdział 1.

Organy Gminy

§ 10. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

§ 11. Organami Gminy są:

1) Rada Miejska,

2) Burmistrz Gminy.

§ 12. 

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z zadań publicznych.

3. Dokumentami dotyczącymi działalności organów Gminy, do których obywatele mają prawo dostępu są w szczególności:

- uchwały Rady Miejskiej,

- protokoły sesji Rady Miejskiej oraz protokoły posiedzeń komisji Rady,

- zarządzenia Burmistrza Gminy,

- protokoły pokontrolne Komisji Rewizyjnej,

- umowy w sprawach zamówień publicznych.

4. Uzyskanie informacji oraz dostęp do dokumentów i korzystanie z nich odbywa się na następujących zasadach:

a) uprawnionymi do uzyskiwania informacji o działalności organów Gminy oraz dostępu do dokumentów są wszystkie zainteresowane osoby,

b) każdy ma prawo wglądu do dokumentów określonych w ust. 3 oraz dokonywania odpisów, wyciągów lub kserokopii,

c) dokumenty udostępniają w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego pracownicy Urzędu upoważnieni przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy,

d) odmowa udzielenia informacji lub dostępu do dokumentów może być uzasadniona tylko na postawie przepisów ustawowych ograniczających dostęp obywateli do informacji i dokumentów a w szczególności ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

e) w przypadku, gdy część dokumentu zawiera informacje, które nie mogą być ujawnione udostępnia się dokument z pominięciem tej części.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1 – 4 zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 2.

Referendum gminne i konsultacje społeczne

§ 13. Referendum gminne przeprowadza Rada Miejska na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 14. 

1. Mieszkańcy Gminy wyłącznie w drodze referendum gminnego rozstrzygają:

1) w sprawach samoopodatkowania mieszkańców Gminy na cele publiczne,

2) w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji.

2. Referendum gminne może być przeprowadzone w każdej innej ważnej dla Gminy sprawie.

§ 15. 

1. Referendum gminne przeprowadza się z inicjatywy Rady Miejskiej, lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy.

2. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy.

§ 16. 

1. Referendum gminne jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy.

2. Wynik referendum gminnego jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

3. Wynik referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest rozstrzygający, jeżeli  za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów.

4. W przypadkach określonych ustawą, oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

5. Zasady, zakres i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział 3.

Rada Miejska

§ 17. 

1. Rada Miejska, zwana dalej „Radą” jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie z zastrzeżeniem § 13.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

3. W skład Rady wchodzą radni w liczbie piętnastu.

§ 18. 

1. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające                 w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy:

1) uchwalanie statutu Gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Burmistrza,

4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

8) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

9) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych              w odrębnych ustawach,

10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

11) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

13) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

14) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

15) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami  publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1985r. o drogach publicznych( Dz.U. z 2013 r., poz.260, z późniejszymi zmianami), a także wznoszenia pomników,

16) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

17) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

18) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

§ 19. 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 20. 

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Tryb pracy Rady określa „Regulamin pracy Rady Miejskiej” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 21. Rada na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę
na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej mającej charakter konsultacyjny.

§ 22. Rada Miejska, powołując Młodzieżową Radę Miejską, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

§ 23. Obsługę kancelaryjno – techniczną Rady pełni pracownik ds. obsługi Rady Miejskiej.

Rozdział 4.

Burmistrz Gminy

§ 24. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

§ 25. Tryb wyboru i odwołania Burmistrza określa odrębna ustawa.

§ 26. 

1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią  oraz ogłaszanie                i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

8) zarządzanie w razie konieczności ewakuacji z terenów zagrożonych w przypadku braku innych możliwości usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.

§ 27. 

1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem Urzędu Miejskiego jest Burmistrz.

4. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza.

5. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy
w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

6. Burmistrz jako Kierownik Urzędu Miejskiego wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 5.

Pracownicy samorządowi

§ 28. Pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudniani są w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru – Burmistrz,

2) powołania – Zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu),

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.

§ 29. 

1. Do nawiązania w imieniu pracodawcy stosunku pracy z Burmistrzem jest uprawniony Przewodniczący  Rady Miejskiej. Podstawą nawiązania stosunku pracy z Burmistrzem są dokumenty wyborcze potwierdzające wybór Burmistrza.

2. Do nawiązania stosunku pracy, ze Skarbnikiem Gminy uprawniony jest Burmistrz. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest uchwała Rady Miejskiej o powołaniu.

3. Z Zastępcą Burmistrza stosunek pracy nawiązuje Burmistrz na podstawie powołania.

4. Do nawiązania stosunku pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych uprawniony jest Burmistrz.

5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nawiązują na podstawie umowy o pracę stosunek pracy z pracownikami tych jednostek.

Rozdział 6.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy

§ 30. Sekretarz Gminy:

1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz organizuje
jego prace zgodnie ze wskazówkami i poleceniami Burmistrza,

2) prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Burmistrza,

3) zastępuje Burmistrza i Zastępcę Burmistrza w razie ich nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków w sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

§ 31. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu Gminy i wykonuje zadania określone przepisami prawa zapewniając prawidłową gospodarkę finansową Gminy poprzez:

1) koordynację zadań w zakresie opracowywania budżetu i jego wykonywania,

2) nadzór nad prawidłową realizacją wydatków w formie kontrasygnaty,

3) kontrolę prawidłowości i legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu Gminy oraz jego zmian,

4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

część IV
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 32. 

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla                 i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie Gminy miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Miejska w drodze uchwały
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. W jednej miejscowości tworzy się w zasadzie jedną jednostkę pomocniczą.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Miejska może, z zastrzeżeniem ust. 2 utworzyć w jednej miejscowości więcej niż jedną jednostkę pomocniczą, znosić lub łączyć jednostki pomocnicze oraz zmieniać ich granice.

5. Rada Miejska może podjąć uchwałę o podziale, połączeniu lub zmianie granic sołectwa, jeżeli za podziałem, połączeniem lub zmianą granic opowie się 3/5 mieszkańców zainteresowanych jednostek pomocniczych mających czynne prawo wyborcze biorących udział w konsultacji przy spełnieniu warunków uczestnictwa w konsultacji co najmniej połowy uprawnionych do udziału w konsultacji; przy podziale lub zmianie granic jednostki pomocniczej wymóg zgody 3/5 mieszkańców dotyczy wyłącznie obszaru postulowanej jednostki pomocniczej lub obszaru, który ma być objęty zmianą granic.

6. Szczegółowy tryb czynności związanych z tworzeniem, znoszeniem
i łączeniem jednostek pomocniczych lub zmian ich granic określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

7. Organizacje i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Miejska odrębnym Statutem.

8. Statut jednostki pomocniczej może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.

9. Granice aktualnie istniejących jednostek pomocniczych Gminy naniesione zostały na mapie stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 33. 

1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego
oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w Statucie
tej jednostki. Statut jednostki pomocniczej ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do jednostki niższego rzędu, o której mowa w § 32 ust. 8.

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

3. Jednostki pomocnicze gospodarują samodzielnie środkami wyodrębnionymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

4. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

5. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 3 obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu gminy.

6. Decyzje w sprawach określonych w ust. 2 - 3 są wiążące  do składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.

7. Przewodniczący Rady zaprasza pisemnie sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych do udziału w sesjach Rady.

8. Przewodniczący komisji Rady mogą, jeżeli uznają to za celowe zapraszać do udziału w pracach komisji sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

9. Sołtysi i przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mają prawo do zajęcia stanowiska na sesjach Rady  lub na posiedzeniach komisji, na które zostali zaproszeni w sprawach dotyczących jednostek pomocniczych przez nich reprezentowanych.

§ 34. 

1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy
na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

2. Kontrole gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi.

część V
Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy

Rozdział 1.

Mienie komunalne

§ 35.  Mieniem komunalnym Gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz jej osób prawnych.

§ 36.  Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

§ 37.  Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i przy jego ochronie.

Rozdział 2.

Gospodarka finansowa

§ 38. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.

§ 39. Bankową obsługę budżetu Gminy wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 40. 

1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2. Wymóg jawności gospodarki finansowej jest spełniony w szczególności

przez:

a) jawność debat budżetowych i debat nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

b) publikowanie uchwały budżetowej i ich zmian,

c) publikowanie pełnego wykazu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

 

§ 41. 

1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

2. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający podstawie na jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

część VI
Postanowienia końcowe

§ 42. Rada może dokonywać zmian Statutu w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

§ 43. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawowe dotyczące samorządu gminnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/499/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/499/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/499/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/499/14

Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 8 lipca 2014 r.

Zalacznik4.pdf